Hoppa till innehåll

Rusta och matcha 2 är en tjänst som har kommit till i reformen av Arbetsförmedlingen. Tjänsten är ett valfrihetssystem. Det innebär att företag som vill bli leverantörer behöver ansöka till Arbetsförmedlingen och där visa att de klarar uppställda krav och acceptera villkoren. Om en leverantör blir godkänd kommer godkännandet att gälla inom de leveransområden som leverantören har ansökt att finnas inom. Jämfört med tidigare har leveransområdena gjorts om något i ”Rusta och matcha 2”. Nu finns 81 leveransområden. Leveransområdenas storlek varierar över landet. Ett område kan bestå av enbart en kommun medan exempelvis leveransområde Värmland som består av femton kommuner. 

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om en arbetssökande ska få hjälp

De får tillgång till Rusta och matcha 2

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om en arbetssökande ska få hjälp via Rusta och matcha 2. Detta sker med ett statistiskt bedömningsstöd. De flesta av dem som får tillgång till tjänsten är personer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. De är redan eller riskerar att bli långtidsarbetslösa

Den arbetssökande väljer leverantör

Den arbetssökande som har bedömts av Arbetsförmedlingen att delta i Rusta och matcha 2 söker efter en leverantör i det område man finns i. Det är den arbetssökande som söker och väljer en leverantör. Efter att kontakten är tagen ger leverantören den arbetssökande ett individuellt anpassat program som ska leda till ett varaktigt jobb eller utbildning. Är man inte nöjd med sitt val går det att byta leverantör. Om den arbetssökande inte kan eller vill välja används ett ickevalsalternativ. Det är den leverantör som har sin geografiska adress närmast den arbetssökandes bostadsadress.

Resultatersättningen ges bara om den arbetssökande kommer i varaktigt jobb eller utbildning

Ersättningen följer den arbetssökande

Ersättningen till leverantörerna följer med den arbetssökande individen. Ersättningen består dels av en grundersättning, dels av en resultatersättning. Grundersättningen är mellan 55 – 90 kronor per deltagare och dag. Nivån beror på vilket avstånd som deltagaren bedöms ha till arbetsmarknaden. Den andra delen, resultatersättningen är huvuddelen av ersättningen. Den delen är ett engångsbelopp som varierar från 20 800 – 38 000 kronor för varje deltagare beroende av hur stort avståndet är till arbetsmarknaden.

Resultatersättningen ges bara om den arbetssökande kommer i varaktigt jobb eller utbildning. Med varaktigt jobb menas att personen ska ha ett heltidsarbete i minst sex månader. Resultatersättningen betalas ut i två delar, den första hälften efter tre månader och den andra hälften efter sex månader.

Om deltagaren istället jobbar minst 50 procent utgår halv resultatersättning.

Utöver dessa ersättningar har leverantören rätt till tilläggsersättning. Denna är på mellan 3 630 – 5 940 kronor och betalas ut om resultat uppnås inom de första sex månaderna.

Ratingsystem gör det enklare att välja

Det tidigare betygssystemet för leverantörer som vägledde i Rusta och matcha kan inte användas i det nya Rusta och matcha 2 eftersom det är två olika tjänster.

Kompetensföretagen anser att betygssystemet av leverantörerna är en viktig del och därför snarast behöver införas igen eftersom det ger de arbetssökande en viktig vägledning.

Riksrevisionen har granskat STOM, en tidigare version av valfrihetssystemet. Myndigheten menade då att deltagarna gavs förutsättningar för att så snabbt som möjligt hitta ett arbete eller påbörja studier (2020). Den övergripande slutsatsen är att Arbetsförmedlingen i flera delar utformat valfrihetssystemet så att det ger goda förutsättningar för att deltagarna.

Källa: