Hoppa till innehåll

Vårdbemanning

– tillsammans för kompetensförsörjning inom vården

Kompetensförsörjning –vårdens enskilt viktigaste fråga 

Många offentliga vårdverksamheter står inför stora utmaningar, framförallt utanför de större städerna och i glesbygden. Det mesta talar för att de utmaningarna kommer att finnas under lång tid framöver.

Även med teknologiska framsteg, fler som arbetar och en översyn av kompetensanvändningen i regionerna kommer det att finnas vakanser och
kompetensbrist inom vården.

Med hjälp av inhyrning kan vårdens kompetensförsörjning stärkas vid behov.

Inhyrning behövs för att vården ska fungera

Det finns många orsaker till att hyra in vårdpersonal. I grunden handlar det om de svårigheter offentlig sektor har med att lösa sin kompetensförsörjning. Det kan vara geografiska parametrar; det är ofta svårt att rekrytera specialistläkare och sjuksköterskor till fasta tjänster på många orter. Det kan också bero på svårigheter att få specialistkompetens vid enskilda tillfällen. Men kanske framförallt för att täcka upp vid frånvaro av olika slag som dyker upp på alla arbetsplatser. Kompetens­företagens medlemsföretag har erfarenheter och kunskap som är avgörande i såväl förberedelsearbete till upphandlingsunderlag som den faktiska kompetensförsörjningen i regioner och kommuner. 

Vi vill se: 

  • ännu tätare samarbete med offentlig sektor för att kunna bidra till planeringen och utförandet av kompetensförsörjningen på kort och lång sikt 
  • löpande avstämningar under avtalstiden för att åstadkomma förbättringar för parterna i avtalen 
  • långsiktig dialog kring begränsningar av möjligheterna för vårdpersonal att välja arbetsgivare och jobba där behoven finns  
  • en karensregel med mer stringens för högre träff­säkerhet

Stora utmaningar i kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjning är en nyckeluppgift,
tillika en stor utmaning för svensk
vård. Med hjälp av auktoriserade
vårdbemanningsföretag hamnar rätt
kompetens vid rätt tid på de platser där
den behövs mest. Kompetensföretagens
medlemsföretag är experter på rekrytering
och långsiktig, strategisk planering av
kompetensförsörjning. Tillsammans med
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
regionerna och kommunerna kan vi utveckla
väl fungerande, relevanta upphandlingar,
anpassade till olika organisationers behov.
Tillsammans får vi vården att fungera.

HR-partner för framtiden

Medlems­företagen är experter på rekrytering och långsiktig, strategisk planering av kompetensförsörjning. Tillsammans med SKR, regionerna och kommunerna kan vi utveckla väl fungerande, relevanta upphandlingar, anpassade till olika organisationers behov. Med avtal som följs upp kontinuerligt och gott samarbete med vårdleverantörerna kan det bli ordning och reda i vården och medborgarna får den vård de behöver och har rätt till.  

Att hyra in konsulter skapar dynamik, avlastar befintlig personal, är i sig kompetensutvecklande, ger minskad frånvaro och bättre personalekonomi. Genom att upphandla HR-tjänster, kompetensförsörjning av specialister och internt omställningsstöd kan offentliga verksamheter och deras arbetsmarknad fungera bättre. 

Karenstidsregeln måste ses över

En annan del av den offentliga sektorn som behöver bearbetas är den så kallade karenstidsregeln. Den innebär att vårdpersonal som byter arbetsgivare inte kan jobba någonstans i sin förra arbetsgivares region under en period av 6–12 månader. Vårdpersonalens möjligheter att fritt välja arbetsgivare minskar företagens möjlighet att hitta och leverera efterfrågad kompetens. Om valet av arbetsgivare inte är fritt kan det sannolikt bli  mindre intressant att söka sig till vårdyrket, eller vara en orsak att lämna det. Karensregeln inverkar alltså negativt på tillgången av kompetens inom vården.   

Med mer dialog och samarbete kring karensregeln kan detta motverkas.  

Den viktiga auktorisationen

De flesta av Kompetens­företagens medlemmar är auktoriserade. Det innebär att de uppfyller ett antal villkor och att de granskas årligen av en auktorisationsnämnd. Dessa  kompetens­företag vill vara en långsiktig strategisk partner till sjukvården och omsorgen.