Hoppa till innehåll

Vårdbemanning

– tillsammans för kompetensförsörjning inom vården

Kompetensförsörjning – vårdens enskilt viktigaste fråga 

Inhyrning behövs för att vården ska fungera. Utan medarbetare kommer inte offentlig sektor att  kunna fullfölja sitt viktiga uppdrag. För att leverera god vård till medborgarna behövs därför Kompetens­företagens medlemsföretag.  Deras erfarenheter och kunskap är avgörande i såväl förberedelsearbete till upphandlingsunderlag som den faktiska kompetensförsörjningen i regioner och kommuner.  

Inhyrning behövs för att vården ska fungera

Orsakerna till att hyra in vårdpersonal är många och varierande. I grunden handlar det om de svårigheter offentlig sektor har med att lösa sin kompetensförsörjning. Det kan vara geografiska parametrar; det är ofta svårt att rekrytera specialistläkare och sjuksköterskor till fasta tjänster på många orter. Det kan också bero på svårigheter att få specialistkompetens vid enskilda tillfällen. Men kanske framförallt för att täcka upp vid frånvaro av olika slag som dyker upp på alla arbetsplatser. 

Vi vill se: 

  • ännu tätare samarbete med offentlig sektor för att kunna bidra till planeringen och utförandet av kompetensförsörjningen på kort och lång sikt 
  • löpande avstämningar under avtalstiden för att åstadkomma förbättringar för parterna i avtalen 
  • långsiktig dialog kring begränsningar av möjligheterna för vårdpersonal att välja arbetsgivare och jobba där behoven finns  
  • en karensregel med mer stringens för högre träff­säkerhet

Stora utmaningar i kompetensförsörjningen

Många vårdverksamheter står inför stora utmaningar, kanske framförallt utanför de större städerna och i glesbygden. Men alla verksamheter i vården har behov av att fylla mer eller mindre tillfälliga luckor och vakanser. Sannolikt kommer de utmaningarna att finnas under lång tid framöver. Där finns behov av kompetens­företag som kan rekrytera eller bemanna.  

HR-partner för framtiden

Medlems­företagen är experter på rekrytering och långsiktig, strategisk planering av kompetensförsörjning. Tillsammans med SKR, regionerna och kommunerna kan vi utveckla väl fungerande, relevanta upphandlingar, anpassade till olika organisationers behov. Med avtal som följs upp kontinuerligt och gott samarbete med vårdleverantörerna kan det bli ordning och reda i vården och medborgarna får den vård de behöver och har rätt till.  

Att hyra in konsulter skapar dynamik, avlastar befintlig personal, är i sig kompetensutvecklande, ger minskad frånvaro och bättre personalekonomi. Genom att upphandla HR-tjänster, kompetensförsörjning av specialister och internt omställningsstöd kan offentliga verksamheter och deras arbetsmarknad fungera bättre. 

Karenstidsregeln måste ses över

En annan del av den offentliga sektorn som behöver bearbetas är den så kallade karenstidsregeln. Den innebär att vårdpersonal som byter arbetsgivare inte kan jobba någonstans i sin förra arbetsgivares region under en period av 6–12 månader. Vårdpersonalens möjligheter att fritt välja arbetsgivare minskar företagens möjlighet att hitta och leverera efterfrågad kompetens. Om valet av arbetsgivare inte är fritt kan det sannolikt bli  mindre intressant att söka sig till vårdyrket, eller vara en orsak att lämna det. Karensregeln inverkar alltså negativt på tillgången av kompetens inom vården.   

Med mer dialog och samarbete kring karensregeln kan detta motverkas.  

Den viktiga auktorisationen

De flesta av Kompetens­företagens medlemmar är auktoriserade. Det innebär att de ställer upp på ett antal villkor och att de granskas årligen av en auktorisationsnämnd. Dessa  kompetens­företag vill vara en långsiktig strategisk partner till sjukvården och omsorgen.

Karensregler för inhyrning av vårdpersonal

Viktigt med översyn av karensregler för inhyrning av vårdpersonal

En förutsättning för att avtal inom offentlig upphandling ska fungera med kvalitet, kostnadseffektivitet och leverans­säkerhet är att avtalsvillkoren diskuteras mellan de upphandlande parterna. Ett av de villkor som är i trängande behov av diskussion är karenstidsregler. Dessa medför att arbetstagare som tar anställning i ett privat vård­företag eller ett privat bemannings- eller kompetens­företag som levererar vårdtjänster inte kan jobba inom hela ”sin” region på 6–12 månader. Regionerna menar att villkoren för karenstid har införts för att minska risken att förlora medarbetare och få högre lönekostnader.  

Viktigt med översyn av karensregler för inhyrning av vårdpersonal Konstruktiva lösningar