Kompetensföretagen är medlem av World Employment Confederation-Europe, WEC. Kompetensföretagens engagemang  i WEC har historia. Svenska Kontorsserviceförbundet – sedermera Kompetensföretagen – var med och grundade WEC redan år 1967. WEC är rösten för rekryterings- och sysselsättningsbranscherna på europeisk nivå och samlar 30 nationella branschorganisationer.

Sex av världens största bemanningsföretag är medlemmar i WEC, och flera av dessa stora företag är även medlemmar i Kompetensföretagen. WEC Europe arbetar för att utveckla branschens möjligheter på de europeiska arbetsmarknaderna och bevakar branschens intressen i EU (bland annat Tjänstedirektivet och  Bemanningsdirektivet). WEC arbetar även för att visa den positiva ekonomiska och sociala roll – samhällsnytta – som branschen spelar för att möjliggöra arbete, säkerhet och välstånd. WEC-Europe är en del av World Employment Confederation.

Bemanningsdirektivet gäller hela Europa

Kompetensbranschen är internationellt erkänd och väl reglerad genom flera delar av EU-lagstiftningen. Den huvudsakliga regleringen är det så kallade Bemanningsdirektivet 208/104 / EG  som antogs 2008. Direktivet implementerades i svensk lagstiftning genom Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare, den så kallade Uthyrningslagen. Direktivet har dubbla mål: att säkerställa skyddet för bemanningsföretag i Europa och att upprätta en lämplig ram för användningen av tjänster för bemanningsföretag. Dess huvudsakliga bestämmelser inkluderar:

  • Att erkänna bemanningsbranschens bidrag till skapande av arbetstillfällen och utvecklingen av flexibla anställningsformer.
  • Fastställande av principen om likabehandling, samtidigt som en viss flexibilitet baseras på tre former av undantag.
  • Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över befintliga restriktioner för arbetet med bemanningsföretag och fastställa tydliga gränser för deras motivering. Eventuella befintliga, omotiverade begränsningar måste upphävas.

Internationell expertis för återhämtning efter pandemin

WEC har inrättat en särskild arbetsgrupp för den ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin. Arbetsgruppen syftar till att samla expertis och att komma med lösningar och rekommendationer som kan genomföras i samarbete med myndigheter, andra ekonomiska sektorer, fackföreningar och samhället i stort. Arbetsgruppen har sitt ursprung i ett projekt som lanserades av globala företag – Randstad, The Adecco Group och ManpowerGroup. Mer information hittar du här.

Kompetensföretagens engagemang  i WEC

Kompetensföretagen har ett starkt engagemang i det internationella sammanhanget, bland annat genom att regelbundet delta i möten i WEC:s olika kommittéer som Public Affairs och Social Dialogue. Förbundet sitter med i WEC:s General Assembly där bland annat styrelse och medlemsorganisationer väljs. Kompetensföretagen tillhandahåller även information om utvecklingen för den svenska kompetensbranschen och arbetsmarknaden.

Som medlem i Kompetensföretagen har du tillgång till WEC-Europes nyheter och konferenser. Genom oss är samtliga medlemsföretag medlemmar även i WEC-Global.