Offentlig upphandling

Dialog och fokus på kvalitet måste prägla offentlig upphandling 

Kompetens­branschen består av erfarna leverantörer av bemannings-, rekryterings- och omställningstjänster till offentlig sektor. Företagen har erfarenheter som är avgörande för lyckad upphandling. Den vill vi i branschen dela med oss av, för att samhället ska få så mycket nytta som möjligt av de tjänster som upphandlas. Vi vill samtidigt betona vikten av fokus på kvalitet framför pris, för att uppnå god och kostnadseffektiv vård. 

Varje år annonseras totalt över 18 000 offentliga upphandlingar och ytterligare ett stort antal direktupphandlingar. Tillsammans summeras värdet av offentlig sektors inköp till över 780 miljarder kronor. Det motsvarar över 18 procent av BNP. Det gör den offentliga sektorn till en betydelsefull beställare av näringslivets varor och tjänster.  

Dialog avgörande för lyckad upphandling

En viktig framgångsfaktor för lyckad upphandling för lyckad upphandling är dialogen. Långt innan upphandlingen annonseras kan leverantörer, bland andra våra medlems­företag, gå igenom förutsättningarna och dela med sig av sina erfarenheter. Den tidiga dialogen innebär ofta startskottet för att utforma upphandlingsunderlagen. Men även under och efter upphandlingen är dialogen viktig. Efter upphandlingen kan dialogen vara viktig för de leverantörer som inte fått tilldelning. De får möjlighet att förstå varför, och på så vis skapa bättre förutsättningar för dem vid nästa upphandling. Men dialogen är också vara viktig under avtalstiden, om anpassningar behöver göras så att avtalet ska fungera så effektivt som möjligt. 

 

Viktigt med kvalitet framför pris

För att uppnå bra och kostnadseffektiva upphandlingar bör de offentliga upphandlarna sätta fokus på kvalitet i upphandlingarna. Detta uppnås bäst i samarbete med leverantörerna. Som ett gott exempel kan man lyfta medlems­företagens samarbete med regionerna. Att detta har förbättrat leveranserna bekräftades i Konkurrensverkets rapport Regioners upphandlingar av vårdpersonal (2020). Konkurrensverket konstaterar att många leverantörer på ramavtal troligen har bidragit till att behovet av kostnadsdrivande direktupphandlingar har minskat samtidigt som leveranssäkerheten har ökat. 

Ett annat gott exempel är när Arbetsförmedlingen numera upphandlar omställningstjänster i nära samarbete med leverantörerna. Dels har leverantörerna kunnat komma med synpunkter på innehållet inför upphandlingen, del finns ett Leverantörsforum där de upphandlade tjänsterna diskuteras. Det har lett till en kontinuerlig dialog där AF och leverantörerna kan diskutera vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre. Resultatet av det är att kvaliteten kan höjas i de levererade tjänsterna. 

 

Kompetens­företagen som facilitator

Som organisation har Kompetens­företagen goda förutsättningar att bidra till att dialogen förverkligas. Vi utgör en mötesplats där köpare och säljare kan nå varandra; där seriösa förslag kan diskuteras. När medlems­företagen få bidra med sina kunskaper kan de stora summor som förekommer i offentlig upphandling användas effektivare och till större nytta för samhället. 

 

För lyckad upphandling i offentlig sektor vill vi därför betona vikten av:

  • Att inköpsprocesserna blir enklare och mer affärsmässiga, grundade i dialog mellan inköpare och företag 
  • Att kvalitet ska prägla upphandlingen före priset