Hoppa till innehåll

Offentlig upphandling

Dialog och fokus på kvalitet måste prägla offentlig upphandling

Varje år annonseras 17 000 offentliga upphandlingar och ytterligare ett stort antal direktupphandlingar. Allt fler myndigheter väljer också att annonsera sina direktupphandlingar – 2022 annonserades 2 700! Tillsammans summeras värdet av offentlig sektors inköp till 800 miljarder kronor. Det motsvarar en femtedel av BNP. Det gör den offentliga sektorn till en mycket betydelsefull beställare av näringslivets varor och tjänster.

Många erfarna medlemsföretag inom bemanning, rekrytering och omställning levererar idag sina tjänster till offentliga kunder. Företagen har tunga erfarenheter från deltagande i både upphandlingar och valfrihetssystem och vet vad som är avgörande för lyckade upphandlingar och avtal. Den vill vi i branschen dela med oss av, för att samhället ska få så mycket nytta som möjligt av de tjänster som upphandlas. Vi vill betona vikten av fokus på kvalitet framför pris, för att uppnå goda och kostnadseffektiva tjänster.

Dialog avgörande för lyckad upphandling

Dialog är en viktig framgångsfaktor för lyckad upphandling. Långt innan upphandlingen annonseras kan leverantörer, bland andra våra medlemsföretag, gå igenom förutsättningarna och dela med sig av sina erfarenheter. Numera är dialog inskriven i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), ett sätt att tydliggöra att dialogen är tillåten. Tidig dialog innebär ofta startskottet för att utforma upphandlingsunderlagen. Men även under och efter upphandlingen är dialogen viktig.

Den kan vara betydelsefull efter upphandlingen för de leverantörer som inte fått tilldelning. De får då möjlighet att förstå varför, och på så vis skapas bättre förutsättningar för dem vid nästa upphandling. Men dialogen är också viktig under avtalstiden, om det behövs anpassningar för att avtalet ska fungera så effektivt som möjligt.

Viktigt med kvalitet framför pris

För att uppnå bra och kostnadseffektiva upphandlingar bör de offentliga upphandlarna sätta fokus på kvalitet i upphandlingarna. Det uppnås bäst i samarbete med leverantörerna. Som ett gott exempel kan man lyfta medlemsföretagens  samarbete med regionerna. Konkurrensverkets rapport Regioners upphandlingar av vårdpersonal (2020) bekräftade att detta har förbättrat leveranserna. Konkurrensverket konstaterar att många leverantörer på ramavtal troligen har bidragit till att behovet av kostnadsdrivande direktupphandlingar har minskat samtidigt som leveranssäkerheten har ökat.

Ett annat gott exempel är när Arbetsförmedlingen numera upphandlar omställningstjänster, Rusta och matcha 2, i nära samarbete med leverantörerna. En viktig anledning till att ett nära samarbete har varit möjligt är att det har genomförts som ett valfrihetssystem. Arbetsförmedlingen har låtit Dels har leverantörerna kunnat komma med synpunkter på innehållet inför upphandlingen. Dessutom finns det ett Leverantörsforum där de upphandlade tjänsterna diskuteras kontinuerligt. Det har lett till en kontinuerlig dialog där AF och leverantörerna kan diskutera vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre. Resultatet av det är att kvaliteten kan höjas i de levererade tjänsterna förändringar kan göras under mer ordnade former och eventuella problem kan tas om hand på ett tidigt stadium.

Kompetens­företagen som facilitator

Som organisation har Kompetens­företagen goda förutsättningar att bidra till att dialogen förverkligas. Vi utgör en mötesplats där köpare och säljare kan nå varandra; där seriösa förslag kan diskuteras. När medlems­företagen får bidra med sina kunskaper kan de stora summor som förekommer i offentlig upphandling användas effektivare och till större nytta för samhället. 

För lyckad upphandling i offentlig sektor vill vi därför betona vikten av:

  • Att inköpsprocesserna blir enklare och mer affärsmässiga, grundade i dialog mellan inköpare och företag 
  • Att kvalitet ska prägla upphandlingen före priset