Hoppa till innehåll

Tillsyn vid auktorisation

Kompetens­företagens auktorisationsnämnd utövar tillsyn genom att granska, av annan medlem, påstådda överträdelser av villkoren för Kompetens­företagens auktorisation. Syftet med auktorisationen är att påverka och höja standarden i branschen. Den primära åtgärden vid överträdelse av auktorisationsvillkoren är rättelse.

Åtgärder vid överträdelse

Vid överträdelse kan Kompetens­företagens styrelse och/eller auktorisationsnämnd besluta om åtgärder. Vilken åtgärd som väljs beror på överträdelsens art och omfattning.

Kompetens­företagens styrelse kan besluta om varning eller fråntagande av beviljad auktorisation. Detta följer av förbundets stadgar och sker på rekommendation av Kompetens­företagens auktorisationsnämnd.

En varning utdelas vid allvarlig överträdelse och innebär att auktorisationen kan komma att återkallas om medlemmen gör sig skyldig till förnyad förseelse. Om företaget får en varning skickar vi ett brev med beskedet och följer sedan upp om företaget har vidtagit åtgärder mot förseelsen.

Fråntagande av auktorisation sker när det står klart att medlemmen inte uppfyller villkoren för auktorisation, så som vid grova systematiska fel, när ett företag inte kan anses funktionsdugligt eller avstår från att söka förnyad auktorisation.

Enligt praxis i tillsynsärenden kan auktorisationsnämnden begära särskild redovisning av medlems­företaget. Detta innebär att nämnden följer upp hur företaget hanterar förbättringsåtgärder i ett visst avseende. Nämnden kan också göra uttalanden om sin granskning.

Rutiner för handläggning av tillsynsärende

En granskning av ett företags auktorisation sker om vi får in en anmälan om brott mot Kompetens­företagens auktorisation.

Läs igenom anvisningar till anmälan som görs på blanketten Anmälan om överträdelse och skickas till Kompetens­företagens kansli som bereder ärendet genom att inhämta svaromål från det anmälda företaget och andra yttranden. Därefter beslutar styrelsen om eventuell vidare handläggning i Auktorisationsnämnden.

Anmälan direkt till nämnden kan endast göras av de organisationer som är representerade i nämnden. Anmälan från Kompetens­företagen förutsätter beslut av styrelsen eller förbundsdirektören.

Begränsningar av auktorisationsnämndens granskning

Auktorisationsnämnden ersätter inte annan tvistelösning, såsom förhandlingsordningen på arbetsmarknaden eller offentliga organs myndighetsutövning. Auktorisationsnämnden har istället att förhålla sig till andra instansers avgöranden och har att bestämma i vilken utsträckning dessa ska tillmätas betydelse.

För Auktorisationsnämndens behandling av tillsynsärenden gäller därför följande begränsningar:

  • Auktorisationsnämndens prövar endast frågor som rör villkoren för Kompetens­företagens auktorisation, dock inte medan annan rättslig prövning pågår av samma eller för ärendet relevant händelse eller omständighet.
  • Auktorisationsnämnden är inte skiljedomstol.
  • Auktorisationsnämnden dömer inte ut ersättningar eller skadestånd.
  • Auktorisationsnämnden prövar inte icke-medlemmars agerande.

Vid frågor, kontakta:

Marja Holmer

Auktorisationssamordnare

Stockholm

+46 8 762 68 51 +46 70 540 68 51 E-post

Läs mer