Hoppa till innehåll

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:16

Allmänna synpunkter

Kompetensföretagen har tagit del av innehållet i promemorian och tillstyrker förslagen i dess helhet. Det finns emellertid delar i promemorian som Kompetensföretagen vill kommentera som har stor betydelse för reformens framgång.

Främst saknas det en tydlig inriktning och separat finansiering till Kammarkollegiet som har att genomföra den informationsinsats som kommer att krävas till målgruppen. För att uppnå de bedömda nivåerna på antal individer som använder omställning- och kompetensstödet kommer det att behövas en allmän kunskap och kännedom hos de anställda själva. Särskilt med tanke på att målgruppen sannolikt inte är fackligt anslutna och då deras arbetsgivare inte heller är ansluten till någon omställningsorganisation är det inte klarlagt hur individerna kommer att få tillgång till sådan information.

Angående 3.2.2 Arbetsvillkoret kan även bedömas med utgångspunkt i inkomstuppgifter

Kompetensföretagen tillstyrker förslaget om att den offentliga omställningsorganisationen ska kunna hämta uppgifter om den sökandes inkomst från Skatteverket. Detta ökar med största sannolikhet effektiviteten i systemet då det kan minska behovet av tidskrävande intyg. Att uppgifterna hämtas direkt via Skatteverket kommer troligen även minska risken för att systemet används felaktigt.

Angående 4.5 Kostnader för grundläggande tjänster i den offentliga omställningsorganisationen

Det framgår av promemorian att budgetförslaget utgår ifrån prisindex för tjänster mellan 2019 och 2022 med en uppräkning 4,1 procent. Kompetensföretagen föreslår att ersättningen till leverantörerna för tjänsterna indexregleras för de efterföljande åren och att index lämpligen följer av lönekostnadsutvecklingen på arbetsmarknaden.

Angående 6. En ny offentlig omställningsorganisation

Kompetensföretagen välkomnar förslaget om att det är fristående leverantörer som ska utföra tjänsterna genom att Kammarkollegiet upphandlar de grundläggande tjänsterna. Men detta behöver formuleras skarpare. I promemorian framgår det att ”det bör vara fristående aktörer som utför de grundläggande omställnings- och kompetenstjänsterna för arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal”.  Kompetensföretagen menar att det istället behöver vara ett tydligt formulerat tvingande krav (skall-krav) och inte en börregel.

Vad gäller förslaget om att placera den offentliga omställningsorganisationen på Kammarkollegiet gör Kompetensföretagen samma bedömning då Kammarkollegiet är den myndighet som är bäst lämpad att upphandla tjänsterna.

Angående 6.1.1 Skälen för bedömningen

Det finns en väl utbyggd, fungerande marknad med många företag inom omställnings- och kompetensstöd som kan medverka i konkurrensen om uppdragen. De levererar redan jämförbara tjänster till Arbetsförmedlingen, omställningsorganisationerna och till enskilda företag. De är vana vid höga kvalitetskrav, uppföljning och levererar bra resultat. De har kapaciteten för uppdragen på marknaden, även då efterfrågan stiger snabbt. Därför bör även den statliga omställningsorganisationen använda sig av marknaden. Det skulle vara ineffektivt att bygga upp en konkurrerande statlig verksamhet.

Även frågan om hur tjänsterna bör upphandlas behöver lyftas. Både när staten och omställningsorganisationer har upphandlat tjänster så visar erfarenheterna från de senaste upphandlingarna att det blir mer effektivt om tjänsternas utformning inte detaljstyrs. Snarare ges de fristående leverantörerna i stor utsträckning möjligheten att kunna agera inom ramen för huvuduppdraget, att leverera omställnings- och
kompetensstöd. De kan därmed använda sina metoder, sin egen specifika expertis samt att anpassa varje tjänst utifrån den upphandlande myndighetens specifika behov. Fokus bör därför i första hand ligga på resultatet.

Angående 6.2.2 Ett rådgivande organ ska bistå kansliet i strategiska frågor

Regeringen föreslår även att ett rådgivande organ inom Kammarkollegiet ska bistå myndigheten i strategiska frågor. Kompetensföretagen delar förslaget men menar att det rådgivande organet även behöver besättas med representanter från leverantörerna. Leverantörer har bred erfarenhet av att verka på marknaden över en längre tid och de har kompetens som kommer att vara nödvändig för hur väl systemet kommer fungera.

Angående 8. Författningsreglering, ikraftträdande och uppföljning

Lagar och förordningar för systemet ska träda i kraft den 30 juni 2022. Därefter ska verksamheten med att ge stöd till arbetsgivare komma igång så snart som möjligt, som tidigast 1 oktober 2022. Kompetensföretagen vill framhålla att en sådan kort förberedelsetid ställer särskilda krav på den ansvariga myndigheten. För att lyckas hålla tidplanen behöver Kammarkollegiet omgående sätta igång processen med att ta fram upphandlingsunderlag och därefter genomföra upphandlingen. Branschen delar intentionen med ett högt tempo och kommer att bidra på ett konstruktivt sätt för att tidplanen ska lyckas, vilket företagen har erfarenhet av genom att snabbt agera när behovet av omställningstjänsterna hastigt har ökat på marknaden.

När det gäller att hitta sätt att effektivisera upphandlingsprocessen finns det goda skäl att samverka med TSL så långt det är möjligt och dra nytta av deras upphandlingsmodell och val av tekniska system.

Avslutning

Avslutningsvis vill Kompetensföretagen påtala vikten av att individerna inte ska kunna vara inne i två system samtidigt, exempelvis genom att vara inne i insatser som finansieras via Arbetsförmedlingen samtidigt som de använder sig av den offentliga omställningsorganisationens tjänster.

Stockholm 2021-09-15

Patrik Eidfelt
Förbundsdirektör Kompetensföretagen

Status
Besvarad

Från
Arbetsmarknadsdepartementet

Svar senast
15 september 2021

Remissvar