Hoppa till innehåll

Ett trygghetsråd i takt med tiden

Är TRR i takt med tiden? Denna kunskapsrapport, författad av Edward Hamilton, syftar till att initiera en diskussion på arbetsgivarsidan. Hur kan omställningsinsatserna bli än mer verkningsfulla, samtidigt som kostnadseffektivitet i systemet för TRR Trygghetsrådet värnas?

De senaste tjugo åren har flertalet reformer bidragit till att privata matchnings- och utbildningsaktörer fått en framskjuten roll i att ge stöd till såväl den statliga arbetsmarknadspolitiken som vissa omställningsinsatser. Bland dem finns dem som finansieras och organiseras av arbetsmarknadens parter – inte minst inom kollektivarbetarsidan. Reformerna har inneburit en tydlig bodelning mellan beställare, kontrollinstans och utförare. Betydelsen av kostnadseffektivitet och fokus på resultat har satts i främsta rummet.

TRR består än idag av en i närmast fullskalig inhouse-verksamhet

Ett trygghetsråd i takt med tiden?

I den här rapporten tittar vi närmare på TRR. Arbetsmarknadens parter i privat tjänstesektor har gått mot strömmen och valt att i allt väsentligt behålla utförandet av de tjänster som erbjuds i egen regi. Detta grundar sig i en reell eller upplevd känsla av att TRR levererar goda resultat. Tid efter annan under de senaste femtio åren har dock frågan lyfts om inte uppsagda medarbetare också ska ges möjlighet att erhålla stöd av fristående aktörer för att stärka resultaten än mer. Även frågan om att mäta TRR:s resultat genom effektutvärdering har lyfts. Vad som står klart är att andelen deltagare som berörs av fristående aktörer är försvinnande liten. TRR består än idag av en i närmast fullskalig inhouse-verksamhet.

Vi har delvis valt en historisk ansats för att i grunden förstå de eventuella avvägningar som legat på styrelsebordet när frågan om fristående aktörer kommit upp på agendan. Här djupintervjuas tidigare förhandlingschefer, arkitekter till systemet som suttit med pennan vid protokollet vid skarpa förhandlingar, och före detta styrelseledamöter i TRR. Även vissa forskningsperspektiv från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och leverantörsperspektiv belyses.

Rapporten avslutas med en kort redogörelse av effektutvärderingar och varför kostnadseffektivitet är viktigt att värna – detta för alla inblandade, inte minst de företag som betalar avgifter till systemet i stort.

På kort sikt vill Kompetensföretagen lyfta diskussionen i syfte att:

  • TRR transparent delger sina resultat till forskningen så att effektutvärdering kan genomföras.
  • TRR arbetar aktivt mot Svenskt Näringslivs medlemmar kring att upplysa och informera om de möjligheter som fristående aktörer kan bidra med vid omställning.
  • Genomlysa och förbättra paragraferna 13 och 14 så att konkurrens på lika villkor kan eftersträvas fullt ut.

Ytterst ställer vi frågan om TRR verkligen är i takt med tiden.

Vi vill på detta sätt berätta om det fantastiska arbete som omställningsorganisationerna har gjort, men också peka ut vägen framåt.