Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Kompetensföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 9 av totalt 9 träffar.

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27

Inledning Kompetensföretagen ställer sig i allt väsentligt bakom förslagen i promemorian men vill framföra förändringsförslag i vissa delar som kommer vara av väsentlig betydelse för ett effektivt genomförande av reformen. Utöver nedan ansluter sig Kompetensföretagen till Svenskt Näringslivs och Almegas yttranden.

12 november 2021

Arbetsförmedlingen+2

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, Ds 2021:16

Allmänna synpunkter Kompetensföretagen har tagit del av innehållet i promemorian och tillstyrker förslagen i dess helhet. Det finns emellertid delar i promemorian som Kompetensföretagen vill kommentera som har stor betydelse för reformens framgång.

15 september 2021

Arbetsmarknad+1

En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden Ds 2021:17

Allmänna synpunkter Kompetensföretagen välkomnar utredningens syfte; att föreslå de lagändringar som behövs för att reformera arbetsrätten i enlighet med parternas principöverenskommelse när det gäller anställningsskydd. Kompetensföretagen vill framföra synpunkter med fokus på de beskrivningar som görs av branschen och utredningens konsekvensanalys.

15 september 2021

Arbetsförmedlingen+2

Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden, DS 2021:18

Allmänna synpunkter Kompetensföretagen har tagit del av innehållet i promemorian och tillstyrker förslagen. Det finns emellertid delar av promemorian som Kompetensföretagen vill kommentera som har stor betydelse för reformens framgång.

15 september 2021

Offentlig upphandling

Remissvar – Utkast till lagrådsremiss ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och bemanning. Vår främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bransch för kompetensföretag i Sverige på en föränderlig arbetsmarknad.

31 mars 2021

Arbetsmarknad

Remissyttrande Stockholms stads strategi för arbetsmarknadsinsatser

Genom att redan nu skapa dialog och främja samverkan mellan staden, Arbetsförmedlingen och de fristående leverantörerna mot ett gemensamt mål kan synergieffekter skapas vilket i sin tur kommer att öka effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken.

13 november 2020

Arbetsförmedlingen+1

Remissyttrande – Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen (SOU 2020:41)

Kompetensföretagen avstyrker utredningens förslag i dess helhet. Utredningens direktiv bygger på en osäkerhet kring huruvida det kommer att finnas ett tillräckligt utbud av arbetsmarknadstjänster hos fristående aktörer i hela landet. Den oron är obefogad.

13 november 2020

Arbetsmarknad

Remissvar En moderniserad arbetsrätt SOU (2020:30)

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och bemanning. Vår främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bransch för kompetensföretag i Sverige på en föränderlig arbetsmarknad. Kompetensföretagen vill härmed avge följande yttrande.

26 oktober 2020

Vårdbemanning

Remissvar Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet

SOU 2019:42 Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och uthyrning. Vår främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bransch för kompetens­företag i Sverige. Inledning Kompetensföretagen tackar för möjligheten att inkomma med remissyttrande på rubricerat betänkande.

23 januari 2020