Hoppa till innehåll

24-månadersregeln

Som en effekt av LAS-reformen infördes den så kallade 24-månadersregeln i uthyrningslagen. Regeln började gälla 1 oktober 2022. Kortfattat innebär 24-månadersregeln att en inhyrd konsult som jobbat sammanlagt mer än 24 månader under en 36-månadersperiod ska erbjudas anställning hos kundföretaget. Det finns också möjlighet för kundföretaget att betala en ersättning till konsulten istället.

Viktigt om 24-månadersregeln i uthyrningslagen

På den här sidan har vi samlat nyttig och viktig information om 24-månadersregeln i uthyrningslagen; bakgrunden, svar på vanliga frågor, beskrivning av hur den viktiga placeringstiden räknas fram, ett underlag som kan vara bra att dela med sig av till kundföretagen och mycket mer. Om du inte får svar på dina frågor, är du givetvis välkommen att kontakta oss för hjälp.

Informationsblad till er
som hyr in personal

English version

Sammanfattning av 24-månaderskonferensen som ägde rum 15032024

Uthyrningslagen med Freja Linderstam och Johan Huldt

Regeln och dess gränsdragning med Jonas Stenmo

Webbinarium

Vad innebär 24-månadersregeln?

Freja förklarar

I den här filmen förklarar arbetsrättsjuristen Freja Linderstam kortfattat vad 24-månadersregeln innebär.

Vanliga frågor

Vilka omfattas?

Regeln gäller för arbetstagare som är anställda av uthyrande företag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

Vad händer om kundföretaget inte vill erbjuda en tillsvidareanställning till den inhyrde arbetstagaren?

Regeln gör det möjligt för kundföretag att istället för att erbjuda en tillsvidareanställning välja att betala en ersättning till den inhyrde arbetstagaren. Ersättningen ska motsvara två månadslöner. Om kunden omfattas av ett kollektivavtal för arbetare där huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK gäller för den inhyrda arbetstagaren, ska ersättningen motsvara tre månadslöner. I alla andra fall gäller två månadslöner.

Vad innebär det att kundföretaget måste erbjuda tillsvidareanställning?

Det handlar om en skyldighet enligt uthyrningslagen att erbjuda en tillsvidareanställning. Det finns däremot inte några uttryckliga krav vad gäller villkoren för anställningen som erbjuds.

När ska kundföretaget erbjuda en tillsvidareanställning alternativt betala ersättning?

När en arbetstagare genom inhyrning har varit placerad hos kundföretaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader. Den inhyrde ska erbjudas tillsvidareanställning senast en månad efter det att tidsgränsen överskridits. Om kundföretaget istället vill betala ersättning ska betalningen göras inom samma tid som erbjudandet skulle ha gjorts.

Mer om anställningserbjudandet

a. Hur ska kundföretagets erbjudande om tillsvidareanställning utformas?

Det är viktigt att erbjudandet innehåller all information om anställningsvillkoren, så att den inhyrde arbetstagaren kan ta ställning till erbjudandet. Det bör bland annat innehålla information om titel, lön, sysselsättningsgrad, driftsenhet, tillträdesdag, semestervillkor, vilket kollektivavtal som gäller med mera.

För att kundföretaget ska ha uppfyllt de krav som ställs enligt 24-månadersregeln måste den inhyrde arbetstagaren ha fått tillräcklig betänketid för att ta ställning till erbjudandet. Vad som är tillräcklig betänketid i det enskilda fallet kan bero på omständigheterna, men en vecka från mottagandet är normalt tillräckligt. Almega har tagit fram en mall för hur ett anställningserbjudande utifrån 24-månadersregeln kan se ut.

Även om erbjudandet ska lämnas senast en månad efter det att tidsgränsen för 24 månader överskridits behöver inte tillträdesdagen för anställningen ske direkt. Startdatumet för erbjudandet om anställning hos kunden kan vara senare, men inom en rimlig tid.

b. Vad händer när kundföretaget lämnat erbjudandet om tillsvidareanställning till den inhyrde arbetstagaren?

Om den inhyrde arbetstagaren tackar ja till anställningserbjudandet hos kundföretaget upphör anställningen hos det uthyrande företaget automatiskt den dagen då anställningen hos kundföretaget börjar. Den inhyrde arbetstagaren behöver därmed inte säga upp anställningen hos det uthyrande företaget, och har inte heller någon uppsägningstid.

Om den inhyrde arbetstagaren tackar nej till anställningserbjudandet, har kundföretaget gjort det som krävs enligt uthyrningslagen. Den inhyrde arbetstagaren behöver inte få ett erbjudande om anställning hos kundföretaget igen, oavsett om hen fortsätter att arbeta hos kundföretaget eller senare hyrs ut igen till samma kundföretag. Anställningen hos bemanningsföretaget påverkas inte om konsulten tackar nej till erbjudandet.

Mer om ersättningen

a. Hur stor ska ersättningen vara?

Om kunden omfattas av ett kollektivavtal för arbetare där huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK gäller för den inhyrda arbetstagaren, ska ersättningen motsvara tre månadslöner. I alla andra fall gäller två månadslöner.

c. Kan uthyrande företag lämna ut information om den uthyrdes lön till kundföretaget?

Om kundföretaget har för avsikt att betala ersättningen är det rimligt att det får uppgifter om den fasta månadslönen.

b. Hur beräknas månadslön?

Utifrån den fasta månadslönen som den inhyrde har hos det uthyrande företaget. Rörliga lönedelar ska inte ingå.

d. Hur ska ersättningen betalas ut?

Det är kundföretaget som ska betala ersättningen till arbetstagaren. Ersättningen behandlas som lön i skattehänseende. Det betyder att kundföretaget ska betala arbetsgivaravgifter och dra preliminärskatt på ersättningen. Ersättningen är dock inte pensions- eller semesterlönegrundande.

e. Vad händer när kundföretaget har betalat ersättning till den inhyrde arbetstagaren?

Om kundföretaget betalar ersättning har kundföretaget gjort det som krävs enligt uthyrningslagen. Kundföretaget kommer då inte att behöva betala någon ersättning igen, oavsett om arbetstagaren fortsätter att arbeta hos kundföretaget. Anställningen hos bemanningsföretaget påverkas inte av att ersättning betalas ut.

Fler frågor

1. Vilken information bör jag som uthyrande företaget ge till kundföretaget?

En bra dialog om 24-månadersregeln med kunden kan vara bra ur många perspektiv. Kompetensföregen har tagit fram information som vänder sig direkt till kundföretag.

3. Omfattas egenföretagare/uppdragstagare av 24-månadersregeln?

Nej. Konsulter som hyr ut sig själva i form av eget bolag omfattas inte av regeln.

5. Gäller 24-månadersregeln om vi hyr in internt inom samma bolag?

Om ”inhyrning” sker internt från en avdelning till en annan inom samma juridiska person gäller inte 24-månadersregeln.

7. Vilket bolag är ansvarigt för 24-månadersregeln om inhyrning sker i flera led?

Om inhyrning sker i flera led via flera olika uthyrande företag (ofta benämnt ”mäklande” eller ”förmedling”) faller ansvaret på slutkunden som har kontroll och arbetsledning där arbetstagaren som hyrs ut arbetar.

9. Hur beräknas placeringstid generellt?

Utgångspunkten vid beräkningen av 24-månadersregeln är att den tid som en inhyrd arbetstagare utför arbete hos ett kundföretag ska bedömas som placeringstid.

11. Hur beräknas placeringstid för 24-månadersregeln?

Man utgår från datumet i den aktuella kalendermånaden då placeringen påbörjades. Det innebär att en inhyrd arbetstagare som kontinuerligt varit placerad från och med den 1 oktober 2022 år har uppnått 24 månaders placeringstid den 1 oktober 2024. Om man ska räkna ihop olika placeringsperioder under en 36-månadersperiod utgår man i stället från en normalmånad om 30 dagar, så att det för 24 månaders placeringstid krävs (24 x 30 =) 720 dagar. Exempel avseende hur uträkningen kan göras.

13. Hur räknas en inhyrd arbetstagares frånvaro från arbetet?

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har tillsammans kommit överens om hur frånvaro ska påverka placeringstiden.

För löpande utfört arbete på hel- eller deltid ska en inhyrd arbetstagare anses vara placerad hos kundföretaget även under ledig tid som följer av arbetsschemat, eller vid giltig frånvaro. Giltig frånvaro är till exempel sjukdom, semester eller föräldraledighet. Under giltig frånvaro kan maximalt 35 sammanhängande dagar (5 veckor) tillgodoräknas vid varje frånvaroperiod.

För att placeringstid ska kunna räknas ska konsulten vara inhyrd hos ett kundföretag under den giltiga frånvaron. Det uthyrande företaget kan alltid besluta om att avsluta eller avboka en inhyrning i förtid, och då avbryts per automatik placeringstiden.

15. Kan uthyrande företag lämna information om placeringstid till kundföretaget?

Det finns inte något rättsligt hinder mot att lämna ut uppgifter om placeringstid till ett kundföretag. Men skyldigheten enligt 24-månadersregeln att beräkna placeringstid och erbjuda den inhyrda arbetstagaren anställning eller ersättning ligger helt på kundföretaget

17. Vad händer om en inhyrd arbetstagare och ett kundföretag inte är överens?

Om ett kundföretag och en inhyrd arbetstagare inte är överens kan någon av parterna driva frågan utifrån den process som gäller vid arbetsrättsliga tvister.

2. Vilken information ska kundföretaget ge till uthyrande företag?

Kundföretaget bör informera uthyrande företag inför att ett erbjudande om tillsvidareanställning lämnas. Detsamma gäller om kundföretaget i stället väljer att betala en ersättning till arbetstagaren. Detta är ett sådant tillfälle där det är bra att en dialog 24-månadersregeln redan finns.

4. Omfattas anställda som arbetar på entreprenaduppdrag av 24-månadersregeln?

Nej. Regeln omfattar enbart arbetstagare som hyrs ut för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

6. Gäller 24-månadersregeln om vi hyr in från ett annat bolag inom koncernen?

Vid inhyrning från ett annat bolag i samma koncern gäller regeln. Då är det inhyrande koncernbolaget som är skyldigt att erbjuda tillsvidareanställning eller ersättning till den inhyrda arbetstagaren.

8. Vad menas med begreppet ”driftsenhet”?

Med driftsenhet menas varje del av ett företag som finns inom samma byggnad eller som finns inom ett och samma inhägnat område till exempel en fabrik, en butik eller en restaurang. Helt enkelt det som till vardags kallas arbetsplats.

Begreppet driftsenhet har ofta en geografisk avgränsning. I vissa fall, till exempel om arbetet inte är förlagt till någon specifik plats, kan driftsenheten knytas till den del av verksamheten som arbetet utgår ifrån eller där administrationen sker. Detta kan vara aktuellt för till exempel utesäljare eller resemontörer. Begreppet driftsenhet har samma definition som i lagen om anställningsskydd, LAS.

10. Hur räknas placeringstid vid tillfällig inhyrning?

Vid tillfällig inhyrning, då en arbetstagare hyrs in till ett kundföretag för enstaka dagar, vecka för vecka, räknas endast arbetade dagar som placeringstid.

12. Hur beräknas en 36-månaderperiod?

En 36-månadersperiod räknas från ett datum till samma datum tre år fram i tiden.

14. Räknas tid som arbetstagaren jobbat på samma driftsenhet men för ett annat bemanningsföretag placeringstid?

Ja, regeln gäller oavsett om den inhyrda arbetstagaren har varit anställd hos olika bemanningsföretag på samma driftsenhet. Arbetstagaren kan alltså ha kommit upp i 24 månaders placeringstid genom att ha varit inhyrd till kundföretagets driftsenhet från flera olika bemanningsföretag.

16. Om kundföretaget väljer att byta ut arbetstagaren efter 23 månader, hur påverkas turordningsreglerna hos uthyrande företag?

En övertalighet i det uthyrande företaget ska hanteras enligt det vanliga tillämpliga regelverket.

18. Vad händer om uthyrande företag och ett kundföretag inte är överens?

Om uthyrande företag och ett kundföretag inte är överens om frågor utifrån affärsavtalet kan någon av parterna driva frågan utifrån allmänna civilrättsliga regler.

Hittade du inte svaret på dina frågor? Kontakta oss.

Johan Huldt

Föräldraledig

Stockholm

+46 8 762 69 63 +46 72 201 47 09 E-post

Läs mer

Freja Linderstam

Arbetsrättsjurist

Stockholm

+46 8 762 68 64 +46 70 380 08 97 E-post

Läs mer

Axel Hammarén

Arbetsrättsjurist

Stockholm

+46 8 762 69 91 +46 72 221 32 92 E-post

Läs mer

Daniel Hjorth

Arbetsrättsexpert

Stockholm

+46 8 762 69 39 +46 72 208 17 59 E-post

Läs mer