Hoppa till innehåll

Kommuner ska inte leverera i Rusta och matcha (KROM), eftersom det innebär en rad hinder och problem. Kommuner har inte befogenheten idag att utföra arbetsmarknadspolitiska uppgifter, det är en statlig angelägenhet. Om kommunerna etablerar sig som aktörer i LOV-systemet kommer det att skapa problem med den kommunala självkostnadsprincipen och det blir inte konkurrens på lika villkor.  Det finns exempel på kommuner som anmält intresse för att leverera i KROM-tjänsten.  De bör snarare kroka arm med de fristående leverantörerna, för synergieffekter som ökar effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken.  

Vita fläckar

Uttrycket ”vita fläckar” förekommer i diskussionerna om Arbetsförmedlingens reform. Vita fläckar beskriver regioner där inte fristående leverantörer etablerat sig. Detta har skapat oro i de kommuner det handlar om, men den oron är obefogad

Kommuner har inte befogenheten idag att utföra arbetsmarknadspolitiska uppgifter

Enligt Riksrevisionens granskningsrapport (RIR 2020:13) av Arbetsförmedlingens kundvalsmodell ”Stöd och matchning” (STOM) har över 99 procent av landets arbetslösa tillgång till minst en fristående matchningsaktör lokalt och drygt 99 procent av befolkningen i arbetsför ålder bor och arbetar i ett leverantörsområde där det finns etablerade och fristående leverantörer. Aktuella bedömningar anger att det  är mellan en och två procent av de arbetssökande som inte har digitala förutsättningar, som exempelvis saknar mobilt bredband. De fåtal personer detta rör har fått hjälp fysiskt på plats. Enligt Riksrevisionens granskningsrapport av Arbetsförmedlingens kundvalsmodell (STOM) har över 99 procent av landets arbetslösa tillgång till minst en fristående matchningsaktör lokalt och drygt 99 procent av befolkningen i arbetsför ålder bor och arbetar i ett leverantörsområde där det finns etablerade och fristående leverantörer. Aktuella bedömningar anger att det  är mellan en och två procent av de arbetssökande som inte har digitala förutsättningar, som exempelvis saknar mobilt bredband. De fåtal personer detta rör har fått hjälp fysiskt på plats. 

Olika lösningar i olika regioner

Dessutom finns förslag och strategier som ska se till att leverantörer etableras i hela landet.  Det behöver till exempel tas särskild hänsyn till situationen i glesbygden och att lösningarna kan se olika ut i olika regioner. Kompetensföretagen vill att: 

  • en särskild glesbygdspeng kan införas som anpassas till efter antal deltagare  
  • tjänsten upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling,  LOU, i de regioner där färre antal utförare etablerar sig  
  • distansstöd och digitala lösningar som har utvecklats under pandemin upprätthålls