Hoppa till innehåll

Skolor hyr in vikarier för att täcka upp tillfälliga behov. Flera skolor och kommuner har gått över till att upphandla vikarier istället för att ha egna vikariepooler. Detta ökar leveranssäkerhet – alltså att det finns vikarier då de behövs – och sänker kostnaderna för kommuner och skolor. Det vanligaste är att skolor hyr in vikarier som är granskade och lämpliga men inte nödvändigtvis behöriga lärare. De  fullföljer under kortare tid uppgifter som definierats av andra behöriga lärare . Längre inhyrning är ovanligt. Upphandlade vikarier bidrar till bättre kvalitet och kontinuitet i undervisningen i Sveriges skolor.

Bemanning i skolans värld sysselsätter några mindre specialistföretag som funnits länge, och utgör en delbransch så liten att den inte går att kategorisera i Kompetensföretagens branschstatistik.

Skenar kostnaden för tillfällig inhyrning i skolans värld?

Nej. Inhyrningen av korttidsvikarier uppgick under 2017 till cirka 400 miljoner kronor*, vilket motsvarar 0,1% av skolans totala kostnader för 2017. Den totala kostnaden för skolan uppgick 2017 till 270 miljarder (källa SKL). Inhyrning av vikarier i skolan rör oftare korta uppdrag. Kompetensföretag är kunniga och effektiva i arbetet med att rekrytera, kvalitetssäkra, bemanna och administrera personal. Detta gör att skolornas vikarieadministration minskas mycket.

Varför ökar kostnaderna så snabbt i vissa delar av landet?

Det gör de inte. Skolorna får lägre kostnader för egna vikarier när de hyr in. Utvecklingen av kostnaderna för inhyrning ger därför en felaktig bild av kostnadsutvecklingen. Skolor och kommuner som inte lockar behöriga lärare och får dem att må bra, utvecklas och trivas brukar dock ha högre vikariekostnader för att hantera både sjukdom och vakanser.

Är lärarbemanningsföretagen en stor och lönsam bransch?

Nej. Bemanning i skolans värld sysselsätter några mindre specialistföretag som funnits länge. Som delbransch är den så liten att den inte går att kategorisera i Kompetensföretagens branschstatistik.

Har mängden ”hyrlärare” i svenska skolor ökat?

Det finns inga ”hyrlärare”. Skolor hyr in vikarier för att täcka upp för den lärarbrist som uppstår på grund av sjukdom eller kompetensbrist. Här fyller kompetensföretag en viktig funktion. Andelen vikarier som inte arbetar i kommunala vikariepooler har dock ökat. Längre vakanser där det saknas ordinarie lärare fyller skolorna som regel själva genom att anställa obehöriga lärare under en begränsad tid.

Varför är inte fler vikarier behöriga lärare?


Kommuner och skolor ställer relativt sällan krav på att korttidsvikarier (1-3 dagar) ska vara behöriga lärare i upphandlingar. Detta beror främst på att det är stor lärarbrist idag och många lärarkategorier utgör extrema bristkompetenser och blir för dyra att hyra in som korttidsvikarier för kommunen. Av det skälet är de flesta vikarier som hyrs ut följaktligen inte behöriga. Legitimerade lärare arbetar redan främst i skolan, inte på vikarieförmedlingar.

Har lärarbemanningsföretag tagit ut stora vinster under de senaste åren?

Nej. Vikarier till skolor upphandlas till priser som sänker kostnaderna för kommuner och skolor. Bemanning i skolans värld sysselsätter några mindre specialistföretag som funnits länge, och de utgör en liten delbransch som inte går att kategorisera i Kompetensföretagens branschstatistik.

Beror skolornas kostnadsökningar på upphandlingar av bemanningsföretag med allt högre priser?

Nej. Priserna i ramavtalen har legat stilla och i realiteten tvärtom sjunkit eftersom kostnaderna för sociala avgifter för arbetsgivarna har stigit. När skolor upphandlar vikarier istället för att anställa egna blir de också av med en egen kostnad för rekrytering, kontroller och annat samtidigt som de får bättre vikarier och tryggare bemanning.

Konkurrerar era företag med skolorna och kommunerna om att locka lärare?

Duktiga vikarier upplever det som mer attraktivt att arbeta för ett auktoriserat kompetensföretag med kollektivavtal än i kommunala vikariepooler, som ofta skötts styvmoderligt. Skolan kan på detta sätt få bättre vikarier och tryggare bemanning samtidigt som kostnaderna sänks. Det är länge sedan kommunen var monopolarbetsgivare i skolans värld, och konkurrensen om kompetens bidrar till en bättre arbetsmiljö för alla.

Samtidigt bidrar kompetensföretag och jobbet som lärarvikarie till att locka fler unga till skolans värld och att satsa på lärarutbildning.

Får lärarvikarier inom bemanningsbranschen särskilda privilegier som andra lärarvikarier inte får? Exempelvis att slippa gå rastvakt eller att gå på personalmöten.

Det är den upphandlande kommunen och skolan som beslutar om innehållet i uppdraget. Inte vikarierna eller kompetensföretagen. Det står kommunen eller skolan fritt att avtala fram vikarietjänster som inkluderar allt det som ordinarie lärare gör, och normalt sett ingår det ansvar som omfattas av den lärartjänst man vikarierar för.

Är vikariejobben otrygga?

Våra företag är auktoriserade av en partssammansatt nämnd och erbjuder kollektivavtalade anställningar med tillsvidareanställning efter sex månader som huvudregel. Anställningstryggheten i ett kompetensföretag är likvärdig med den i en lokal vikariepool på ett företag eller i en kommun, vilket är en anledning till att denna anställning upplevs som mer attraktiv.

Samtidigt bidrar kompetensföretag och jobbet som lärarvikarie till att locka fler unga till skolans värld och att satsa på lärarutbildning, och många fortsätter att arbeta som vikarier under tiden.

Har inhyrda medarbetare i skolan problem med arbetsmiljöskador?

I skolans värld har det inte gått att se fler arbetsskador för inhyrda än andra medarbetare. Precis som i vården kan variationen som vikariejobb erbjuder bidra till en bättre arbetsmiljö med lägre belastning, färre skador och arbetssjukdomar. I skolans värld har skolan eller kommunen och kompetensföretaget ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön för den inhyrda.

Medarbetarna är dock våra företags viktigaste tillgång, och vi tar arbetsmiljöfrågorna på största allvar. Ingen ska må dåligt eller skada sig på jobbet.

Varför är det så många vikarier som stannar länge på vissa orter?

Detta är inte det normala, mindre än 2% av alla uppdrag varar längre än två veckor. Men ibland uppstår brister och då behövs stöd i att använda de behöriga lärarnas tid mer effektivt. Vikarier kan vara ett sådant stöd.

När en kommun under lång tid har svårt att bemanna med fasta tjänster finns ofta problem med att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för behöriga lärare. Auktoriserade rekryteringsföretag och andra HR-specialister som är medlemmar i Kompetensföretagen kan hjälpa skolor och kommuner i att utforma mer attraktiva lärartjänster som lockar fler sökande. Stödet till lärare i arbetet, makt över den egna tiden, löner och utvecklingsmöjligheter är ofta aspekter som behöver ses över för att förbättra grundbemanningen av behöriga lärare. Dessa aspekter är också centrala för att få fler att trivas och stanna i yrket.

*Siffran är baserad på en summerad omsättning hos de drygt 20 bolag som är verksamma i branschen i kombination med faktureringen till landets kommuner. Siffran 400 Mkr refererar till kommunala skolor och när även friskolor räknas in blir summan ca 600 Mkr, (då motsvarar kostnaden 0,2% av skolans totala kostnader).