Hoppa till innehåll

Remissvar – Utkast till lagrådsremiss ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och bemanning. Vår främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bransch för kompetensföretag i Sverige på en föränderlig arbetsmarknad. Offentlig upphandling utgör en viktig del av medlemsföretagens marknad, vi vill därför överlämna följande remissvar på utkastet till lagrådsremiss ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”.

5.2 Mål om överprövning skall handläggas skyndsamt

Kompetensföretagen välkomnar förslagen som syftar till att effektivisera handläggningen i domstolarna. När det gäller den enskilda frågan om att införa ett skyndsamhetskrav ser branschen att Överprövningsutredningens förslag om maximalt tre månaders prövningstid i förvaltningsrätten är att föredra framför ett skyndsamhetskrav. En sådan frist hade skapat effektivitet i hela processen för de inblandade parterna i överprövningsmål.

Själva intentionen med skyndsamhetskrav är god på ett generellt plan. Den offentliga marknaden gynnas av att överprövningsmålen hanteras skyndsamt och därför är vi positiva till förslaget. Redan idag ska upphandlingsmål ges förtur i domstolarna och vi menar därför att förslaget inte kommer att få någon betydelse i praktiken.

När det gäller överprövningar är det inte mängden som är det främsta problemet, snarare de långa handläggningstiderna, varför fokus bör flyttas dit. Långa handläggningstider skapar problem både för upphandlande myndigheter/enheter och för leverantörer. När förutsebarheten brister blir det svårt att planera sin verksamhet

Därutöver ansluter Kompetensföretagen sig till förslagen som återfinns i utkastet till lagrådsremissen, men med följande reservationer.

6.3 Preklusionsfrister i mål om offentlig upphandling

Kompetensföretagen menar att utformningen av förslaget där enbart leverantören begränsas i möjligheten att inkomma med nya omständigheter även ska gälla för motparten, det vill säga den upphandlande myndigheten eller enheten samt eventuella tredje parter.

Vi motsätter oss inte att en preklusionsfrist införs. Det är rimligt med en regel som säkerställer att all information kommer fram direkt i processen även om det kan finnas risker eller problem som vi inte kan överskåda i dagsläget. Med en preklusionsfrist finns riskleverantörer bifogar fler omständigheter och fakta än vad prövningen kräver. Det skulle komma att fördyra och komplicera processerna Med detta sagt, menar vi ändå att fördelarna med att införa en preklusionsfrist överväger och att föreslagen modell är bättre än Överprövningsutredningens förslag med en preklusionsfrist under anbudstiden.

Vi skulle helst se en modell med ett stupstocksföreläggande som innebär att alla parter i en överprövning har fram till ett visst datum att fastställa sin talan. Fördelen med en sådan modell är att den är likabehandlande och skulle öka effektiviseringen av processen.

Kompetensföretagen tillstyrker förslaget om en preklusionsfrist i kammarrätten.

7. Ansökningsavgift och processkostnadsansvar

Enligt förslaget ska inte en ansökningsavgift införas i mål om överprövning av en upphandling eller överprövning av ett avtals giltighet. Vidare ska inte heller ett ömsesidigt processkostnadsansvar införas vid överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet. Kompetensföretagen ställer sig bakom förslaget. Vi menar att det är av vikt att alla leverantörer ges likvärdiga möjligheter till att överpröva en offentlig upphandling. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv bör inte ekonomiska förutsättningar begränsa denna rätt.

Koncentration av domstolar


Utöver vad som lagts fram i utkastet till lagrådsremiss vill vi särskilt lyfta fram vikten av att samla upphandlingsmål till färre förvaltningsrätter och kammarrätter. Det samlar kompetensen inom området, effektiviserar domstolarnas arbetssätt och bidrar till en mer enhetlig domstolspraxis. Troligen skulle detta även kunna bidra till kortare handläggningstider.

 

Kompetensföretagen

Patrik Eidfelt

Förbundsdirektör

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
31 mars 2021

Länk till remiss