Hoppa till innehåll

Kompetensföretagen och de medlemsföretag som levererar vård till landets ansvariga vårdgivare söker ständig dialog med dessa. Vi vill på bästa sätt kunna bistå i deras uppdrag: Att just leverera god vård till landets patienter. Vi vill ha välfungerande och balanserade upphandlingar och avtal, med resurser lagda på avtalsuppföljning och kravställning på leverantörerna för att motverka oseriösa marknadsaktörer. Tyvärr svarar representanter för regionerna – vårdgivarna – ibland med att attackera oss i media och mena att vi är orsak till vårdens utmaningar. Ofta i affekt, på senaste tiden ganska ohederligt.

Vårdbemanningsföretagens verksamhet hjälper svensk sjukvård att fungera bättre och leva upp till lagstadgade krav på tillgänglighet

Inhyrning av vårdpersonal stod under pandemiåret 2021 för 3,9 procent av SKR:s personalkostnader. Det inkluderar samtliga indirekta personalkostnader, som sociala avgifter, pension, försäkringar, administrations- och rekryteringskostnader, med mera. På DN Debatt och i lokal media har representanter för några av de regioner som har störst behov av stöttning i kompetensförsörjningen gjort stora uttalanden. Utan inhyrd vårdpersonal skulle de kunna belöna de som är anställda, förbättra deras arbetsmiljö, utveckla arbetsplatserna, utveckla vården och stötta individer i deras yrkesutveckling. Vi undrar varför detta inte görs idag, vad som hindrar de vårdansvariga?

Fyller vakanser och frånvaro

För 3,9 procent av de egna lönekostnaderna får regioner och kommuner vårdpersonal till glesbygden och tillhandahålls specialister vid behov. De får också vakanser fyllda vid exempelvis semestrar, vidareutbildning, vab och sjukdom. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) egna siffror motsvarade enbart sjukfrånvaro längre än 30 dagar i regionerna, på hel- eller deltid, cirka 7 200 årsarbetare 2019. Motsvarande sjukfrånvaro under pandemiåret 2020 motsvarade cirka 7 500 årsarbetare. Vi betonar: Enbart sjukfrånvaro längre än 30 dagar.

Förbättra upphandlingarna

En dellösning till vårdens utmaningar, som vi påpekade i inledningen, är att förbättra kvaliteten i upphandlingarna; före, under och efter. Ansvariga vårdgivare behöver här låna oss sitt öra.  Kompetensföretagen välkomnar initiativet med nationella upphandlingen av bemanning i vården. Det är bra att regionerna, liksom vi, söker mer ordning och reda. Snabba och ostyriga beställningsprocesser medför mycket fokus på lägsta pris, eller inhyrning utanför ramavtal. Det har öppnat upp för mindre seriösa leverantörer än oss auktoriserade vårdbemanningsföretag, som står för ordnade affärer och anställningstrygghet. För att ytterligare kunna kvalitetssäkra i högre grad är det också bra och viktigt med de utredningar och rapporter som debattörerna i DN nämner.

För 3,9 procent av de egna lönekostnaderna får regioner och kommuner vårdpersonal till glesbygden och tillhandahålls specialister vid behov

God vård utgångspunkten för vårdbemanningsföretag

Vårdbemanningsföretagens verksamhet hjälper svensk sjukvård att fungera bättre och leva upp till lagstadgade krav på tillgänglighet, lika villkor och värdighet. Att hyra in konsulter med specialistkunskaper eller för att stötta vid högt tryck på verksamheten är vanligt i de flesta branscher. Då det handlar om vård borde det vara oomtvistat. Att människor får den vård de behöver är ett seriöst argument, det är förbluffande att tycka annorlunda.

Historiskt har hyrstopp ökat inhyrningen i en jojoeffekt. Det borde vara positivt för branschen kan tyckas. Vad Kompetensföretagens medlemmar efterfrågar är i stället möjligheter till gott samarbete och ordning och reda för att kunna bidra till god vård. Det är utgångspunkten för våra medlemmar.

Eva Domanders, ordförande Kompetensföretagen

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen