Hoppa till innehåll

Rapport – Så vill tjänste­företagen förbättra offentliga upphandlingar

    Kapitel

Almega har släppt en ny rapport om offentlig upphandling, Så vill tjänste­företagen förbättra offentliga upphandlingar. Rapporten lyfter tjänsteföretagares perspektiv på offentlig upphandling, utifrån bransch, förutsättningar i nuläge och önskemål för framtiden. Varje år annonseras totalt över 18 000 offentliga upphandlingar och ytterligare ett stort antal direktupphandlingar. Tillsammans summeras värdet av offentlig sektors inköp till över 780 miljarder kronor, vilket motsvarar över 18 procent av BNP. Det gör den offentliga sektorn till en betydelsefull beställare av näringslivets varor och tjänster.

Så vill tjänsteföretagen förbättra offentliga upphandlingar

Rapporten visar att den mest framträdande utmaningen för tjänsteföretag kopplat till offentlig upphandling är att det upplevs vara för stort prisfokus på bekostnad av kvalitet. Det finns även utmaningar med omfattande och irrelevant kravställande, krånglig upphandlingsprocedur och formalia. Sammanfattningsvis framförs att:

  • Det är för mycket fokus på pris och för litet på kvalitet
  • Formalian vid offentlig upphandling upplevs alltför byråkratisk och tidskrävande
  • Det anses finns alltför många och irrelevanta krav i upphandlingarna
  • Dialogen inför upphandlingarna brister
  • Många upplever att det finns brister i uppföljningen av kvalitet i leveransen under
    kontraktstiden

I rapporten bekräftar Kompetensföretagen styrelseledamot Klas Ekmark, Aventus AB, den generella bilden.

– Jag saknar dialogen som finns i andra typer av verksamheter och som vi har med privata aktörer. Där kan vi fokusera på värdeskapande ting som ger mervärde för kunden. Då krävs att de som levererat tjänsten har en pågående dialog, både före och efter köptillfället och därefter gärna utvärdering, för att kunna göra korrigeringar under avtalstiden. I offentlig upphandling skjuter man litet bredvid.

 Kompetensföretagen bidrar till god dialog

Som organisation har Kompetensföretagen goda förutsättningar att bidra till att dialogen förverkligas, då vi utgör en mötesplats där köpare och säljare kan nå varandra och seriösa förslag diskuteras. När medlemsföretagen få bidra med sina kunskaper kan de stora summor som förekommer i offentlig upphandling användas effektivare och till större nytta för samhället. Som exempel kan nämnas det leverantörsforum för Arbetsförmedlingen, där Kompetensföretagen deltar just för att uppnå de bästa resultaten i upphandlingen av fristående leverantörer.