Hoppa till innehåll

Remissvar En moderniserad arbetsrätt SOU (2020:30)

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med
verksamhet inom rekrytering, omställning och bemanning. Vår främsta uppgift är
att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bransch för
kompetensföretag i Sverige på en föränderlig arbetsmarknad.
Kompetensföretagen vill härmed avge följande yttrande.

Allmänt om utredningens förslag
Kompetensföretagen välkomnar utredningens förslag i stort och tillstyrker
Svenskt Näringslivs remissyttrande i alla delar och vill därutöver anföra nedan
rörande bemanningsbranschen.

Särskilt om bemanningsbranschen
Kompetensföretagen vill särskilt påpeka utredarens olyckliga definition av
bemanningsanställningar och att de enligt utredningen faller inom ramen för
atypiska anställningar. Enligt utredningen (s 111 ff) är atypiska
anställningsformer sådana som inte i) har ett anställningskontrakt, ii) täcks av
kollektivavtal, iii) är tillsvidareanställda och iv) utför arbete åt och är anställda av
en och samma arbetsgivare. En anställning i ett bemanningsföretag i Sverige
uppfyller de tre första kriterierna i samma utsträckning som inom övriga
branscher på svensk arbetsmarknad. Tillsvidareanställning är således huvudregel
och anställningsvillkoren regleras via ett anställningsavtal samt kollektivavtal,
precis som för hela tjänstesektorn. Punkten iv) hanterar var arbete utförs.
Definitionen av atypiska anställningar täcker en stor del av den svenska
tjänstesektorn, och beskriver till exempel it- och andra konsulter, väktare,
receptionister, städbransch med flera. Det är därmed uppenbart att den
definition av atypiska anställningar som utredningen hänvisar till inte är tillämplig
på svenska bemanningsanställningar.

Ett annat exempel på att bemanningsbranschen inte skiljer sig från övriga
branscher är att OECD gör bedömningen att Sverige har ett svagt
anställningsskydd (s 349 ff) då det finns relativt få regleringar vad gäller att starta
och driva bemanningsföretag. Att starta och driva företag i Sverige – oavsett
bransch – är underkastat ett fåtal regler vilket inte är specifikt för
bemanningsbranschen.

Vidare är betänkandets beskrivning av branschen baserad på gamla rapporter
med obsoleta siffror och fakta. Kompetensföretagen noterar bland annat att
utredningen refererar till branschens statistik från år 2017, när det finns mer
aktuella siffror.

Kompetensföretagen vill särskilt uppmärksamma Regeringskansliet på ovan i det
kommande beredningsarbetet och återkommer gärna för att inge mer aktuella
beskrivningar och statistik rörande kompetensbranschen.

Stockholm den 26 oktober 2020
Martina Elfgren Lilja
Förbundsjurist (fd)

Status
Besvarad

Från
Arbetsmarknadsdepartementet

Svar senast
26 oktober 2020

Remissvar