Hoppa till innehåll

SKI, Svenskt Kvalitetsindex mäter bemanningsbranschen för fjortonde året i rad, och kan konstatera att bemanningsbranschen har bra kundbetyg. Undersökningen visar på en jämn och stabil nivå såsom den gjort i över ett decennium, till
skillnad från många andra branscher. De senaste åren har kundnöjdheten legat på 69, vilket är ett bra betyg, då nöjdheten mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som ges betyg under 60 stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar.

Att bibehålla en hög aktivitetsnivå mot sina kunder är något som är viktigt inte minst i kristider och det är bemanningsföretagen generellt bra på

Mätningen visar också att osäkerheten kring framtiden är stor. Det handlar både om kundernas syn på framtiden men också den tid av osäkerhet som rådande Covid-19 pandemi skapar. Branschens kunder upplever det svårare att förutse behov och planera för sin resurs- och kompetensförsörjning framåt. Så många som sex av tio kunder anger att det är svårare att planera framåt än tidigare

 Bemanningsbranschen har bra kundbetyg

Att bibehålla en hög aktivitetsnivå mot sina kunder är något som är viktigt inte minst i kristider och det är bemanningsföretagen generellt bra på. Kundernas feedback är mycket stabil,  nästan helt i linje med tidigare år. Branschen har alltid haft goda omdömen när det gäller service i samband med kontakt och råd samt hantering av klagomål. I årets studie är det 5 av 10 som uppger att det bemanningsbolag man nyttjar är bra på att säkerställa att tjänsterna fungerar, både nu och för framtida behov.

Viktigt med etik

-Precis som i revisionsbranschen är jämställdhet och mångfald viktiga frågor för bemanningsbranschens kunder, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex. Därför är det positivt att branschen nu får höga betyg när det gäller etiska förhållningssätt, Det signalerar att branschen har bra förutsättningar att möta kundernas förväntningar och krav kring viktiga hållbarhetsfrågor.

Om studien 2020

Datainsamlingen pågick under april 2020 och totalt samlade SKI in 981 intervjuer.