Hoppa till innehåll

Etiska regler

Kompetensföretagens medlemmar verkar inom bemanning, omställning och rekrytering. Kompetensföretagens medlemmar förser företag och organisationer med rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas under trygga former på en föränderlig arbetsmarknad. Kompetensföretagen arbetar för en hög tillit till branschen som helhet. Branschens företag ska sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktigt hållbara värden och framtid för medarbetare, kund och samhälle. Alla medlemmar i Kompetensföretagen ska följa de etiska reglerna.

Medarbetaransvar

Vi stävar hela tiden efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare och vi värnar om den enskildes arbetssituation, hälsa, trivsel och utveckling.

Vi väljer medarbetare endast efter kompetens – inga godtyckliga kriterier.

Vi tillämpar de anställnings-/arbetsvillkor som vi är bundna av i branschen.

Kundansvar

Vi ska i våra affärsrelationer alltid sträva efter att uppträda på ett professionellt och respektfullt sätt som stärker branschens anseende.

Vi säkerställer diskretion om förhållanden hos kundföretag.

Partsansvar

Vi medverkar till utveckling av kollektivavtal.

Vi värnar den svenska modellen där en god dialog med våra fackliga parter är centralt.

Vi förhåller oss neutrala vid arbetsmarknadskonflikter.

Integritet och säkerhet

Vi värnar den personliga integriteten hos medarbetare, kandidater och omställningsdeltagare såväl som företags och organisationers integritet vid användning av våra tjänster.

Vi hanterar uppgifter och data om individer, företag och organisationer med stor försiktighet och arbetar för att förhindra läckor och spridning av känsliga uppgifter.

Vi verkar för att öka det generella medvetandet om säkerhetsfrågor genom att tydliggöra ansvaret mellan parterna genom avtal, lag, standarder och överenskommelser.

Konkurrens

Vi anser att en fri marknadsmässig konkurrens är en förutsättning för tillväxt och utveckling som leder Sverige till ökat välstånd.

Vi respekterar våra konkurrenters affärsrelationer genom korrekt och affärsmässigt agerande i förhållande till andras avtalsrelationer.

Som aktör på marknaden verkar vi för sund konkurrens och ska iaktta god marknadsföringssed.

Vår information till kunder och marknaden ska alltid vara tydlig till sitt innehåll och aldrig vara medvetet vilseledande eller tvetydig.

Vi säkerställer och månar om underleverantörers och samarbetspartners seriositet.

Anti-korruption

Vi arbetar aktivt med anti-korruption.

Vi strävar efter att främja en hög etisk nivå i kommersiella relationer och motverkar mutor, bestickningar och andra former av korruption.

Hållbarhet

Vi arbetar för en hållbar, klimatsmart och framtidssäkrad bransch

Vårt mål är att vår verksamhet ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt.

Vi tar socialt ansvar genom att vi följer de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten och alltid på ett etiskt korrekt sätt, med öppenhet, integritet och ärlighet.

Mångfald

Vi erbjuder alla individer lika möjligheter till anställning.

Vi främjar mångfald och motverkar varje form av diskriminering.

Samhällsansvar

Vi ska bidra till ett samhälle där det finns ett starkt förtroende för företagen, företagande, marknadsekonomin, välfärden och rättsstaten.

Vi tar ansvar för hur branschen verkar och vi bidrar till branschens goda rykte bland myndigheter och organisationer genom robust styrning, transparens och ett högt förtroende.

Vi bidrar till samhället med vår kompetensförsörjning.