Hoppa till innehåll

Sammanfattning av rapporten ”Tillsammans för en bättre arbetsmiljö”

Alla ska kunna känna sig säkra på sina arbetsplatser. Arbetet med att eliminera olycksrisker är ett ständigt pågående, långsiktigt och systematiskt arbete. Varje arbetsplats ska ha tydliga säkerhetsföreskrifter för att förebygga olyckor och rutiner för att hantera tänkbara olyckshändelser. Ökad trygghet och säkerhet förutsätter en ständig dialog på arbetsplatserna, som baserat på fakta söker efter nya effektiva hjälpmedel att minska antalet skador i arbetet och särskilt de allvarliga arbetsplatsrelaterade olycksfallen.  

Två syften med att analysera statistiken

De arbetsuppgifter som kompetensföretag löser har blivit allt mer specialiserade. Givet den stora bredden i arbetsuppgifter är det svårt att få en samlad bild av arbetsmiljön inom kompetensbranschen. Genom att jämföra skaderisker mellan direktanställda* och konsulter som utför liknande arbetsuppgifter klarnar bilden. Kompetensföretagens återkommande arbetsmiljörapport syftar till att besvara två frågor:  

1. Finns det särskilda risker med att jobba som konsult, och i så fall vilka?  
2. Hur ser branschens skademönster ut och vad kan göras för att åtgärda det?  

För att besvara dessa frågor kombineras statistik från AFA Försäkring och SCB med befintlig statistik från Arbetsmiljöverket, branschstatistik och konkreta erfarenheter och synpunkter från branschföreträdare. Några av den kommande rapportens viktigaste slutsatser sammanfattas här. 

Arbetsolyckor

När konsulters och direktanställdas* skademönster jämförs inom olika branscher, baserat på de källor som finns att tillgå, föreligger inga entydiga indikationer på att konsulterna är överrepresenterade relativt direktanställda vad gäller skador. Konsulternas skademönster förefaller följa kundbranschernas skademönster, dock med en högre frekvens specifikt under 2017 – 2018. De förhöjningar som finns följer i hög grad det mönster som gäller för demografiska faktorer såsom ålder och kön. Med andra ord, det faktum att det jobbar många unga män i kompetensbranschen påverkar arbetsskadestatistiken i negativ riktning. 

Kompetensbranschen finns till stor del i branscher med förhöjd olycksrisk 

 • Allvarliga arbetsolycksfall som drabbar konsulter kan i hög utsträckning härledas till branscherna industri och lager och logistik. I dessa branscher har Kompetensföretagen störst andel av sin omsättning och sysselsätter flest personer. Dessa branscher har kraftigt förhöjd skaderisk oberoende av arbetsform.  
 • Konsulternas olycksfallsfrekvens är jämförbar med övriga sysselsattas, men har större variationer. Statistiken visar på en relativt tydlig ökning av olycksfallsfrekvensen för konsulter 2017–2018, jämfört med 2015–2016. 2019 var dock minskningen av antalet olycksfall mer påtaglig för konsulterna än för övriga anställda inom privat sektor. 

Nästan hälften av olyckorna drabbar unga män 

 • Nästan hälften av de allvarliga olycksfallen som avser konsulter drabbar män under 35 år. Unga män är överrepresenterade inom skadestatistiken oberoende av arbetsform. Tidigare forskning visar att ungdomar med kort yrkeserfarenhet är mer riskbenägna och är inte lika uppmärksamma på riskerna med att inte följa säkerhetsreglerna. Tidigare forskning visar också att ungdomars förhöjda risknivå är särskilt stor inom verksamhetsområden med förhöjd skaderisk. För att komma till rätta med detta krävs starkare samverkan. Överlag har arbetsplatserna effektiva rutiner på plats för att förhindra olyckor, men medvetenheten kan förbättras. 

Få dödsolyckor i branschen 

 • Arbetsrelaterade dödsolyckor förekommer mer sällan bland konsulter än bland samtliga sysselsatta. Konsulter är underrepresenterade i arbetssjukdomsstatistiken, men även detta mönster följer demografin hos de anställda.  

Arbetssjukdomar i branschen speglar låg medelålder 

 • Många av arbetssjukdomsfallen på arbetsmarknaden är av psykisk karaktär, vilket även gäller för konsultbranschen. Detta följer alltså ett bredare mönster där psykisk ohälsa har blivit mer vanligt förekommande i samhället, särskilt i yngre åldersgrupper där kompetensföretag har en mycket stor andel av sina anställda. 

Statistiken för konsulter följer den för arbetsmarknaden i stort 

 • Arbetsmiljöförhållandena för konsulter respektive samtliga anställda är överlag liknande. På vissa punkter finns skillnader i hur grupperna upplever sin arbetsmiljö. Dessa skillnader kan härledas till konsulters låga medelålder och generellt sett korta tid i arbetslivet.   
 • Det har blivit allt vanligare med konsulter i branscher med förhöjd skaderisk och i nya roller. Det innebär att kompetensföretag har ett större ansvar för att förebygga skador i dessa branscher genom att stärka det ordinarie arbetsmiljöarbetet. Det är oacceptabelt att skador bland unga män ligger på en varaktigt hög nivå i flera branscher. 

Dagens arbetsmiljöarbete 

I yrkesgrupper som alltid präglats av höga skadetal jobbar numera en stor andel konsulter, och inom kompetensbranschen finns numera betydande erfarenhet av att systematiskt förebygga olyckor på dessa förhållandevis riskfyllda arbetsplatser. Några exempel på åtgärder som Kompetensföretagen som bransch har vidtagit är att:

 1. erbjuda auktorisation. I den ingår en introduktion i arbetsmiljöarbete.  
 2. utarbeta checklistor för in- och uthyrning i partssamarbetet med Prevent.
 3. utveckla gemensamt informationsmaterial för kunder och medarbetare, tillsammans med Arbetsmiljöverket.
 4. uppvakta regeringen för att be om bättre myndighetsstatistik. 
 5. instifta en arbetsmiljögrupp i branschen som jobbar med frågorna för att sprida kunskap och arbetssätt. 
 6. genomföra medarbetarundersökningar i hela branschen om hur medarbetare uppfattar arbetsmiljön.
 7. genomföra företagsundersökningar om hur man arbetar och hur man uppfattar arbetsmiljöverkets arbete och kundernas arbete. 
 8. vidareutveckla arbetsmiljöutbildningarna som en del av auktorisationsutbildningen. 

Förbättringsområden

Kompetensbranschen arbetar för att möta ovanstående utmaningar. Fokus för Kompetensföretagens utvecklingsarbete framöver är på fyra områden: 

Fördjupad samverkan med arbetsgivarorganisationer, kundföretag, fackförbund och myndigheter
Samarbeten är grunden för att skapa säkrare och mer attraktiva arbetsplatser. Breda samarbeten ökar medvetenheten och intresset för arbetsmiljöfrågor. Samverkan behöver fokusera på konkreta risker, riskarbetsplatser och riskgrupper. Här kan särskilt nämnas vikten av att integrera konsulterna i kundföretagens arbetsmiljöarbete. 

Förbättrad information och olycksrapportering 
Det behövs bättre verktyg för att än mer jobba med information till såväl kompetensföretag, kundföretag och konsulter för att säkerställa att information om risker och olyckor rapporteras på ett korrekt sätt. Idag är det tre parter som ska kommunicera och agera beroende av varandra och det är svårt att kontrollera att olycksrapporteringen inkommer på rätt sätt. Det behövs informationsinsatser kombinerat med enklare verktyg för rapportering.  

  

Förbättrat samarbete med Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket behöver bli bättre på att förstå och hjälpa små arbetsgivare och företag. Myndighetens verksamhet måste fortsätta att bli öppnare och mer dialogorienterad. På så sätt kan myndigheten arbeta mer effektivt med att förebygga skador, och sprida kunskap och arbetssätt till fler arbetsgivare. Tydligare information om ansvaret för konsulters arbetsmiljö skulle också vara brett användbart i hela näringslivet; det förekommer att kundföretag inte känner till sina förpliktelser gentemot konsulterna.  

Förbättrade arbetsmiljöverktyg för konsultekonomin
Det behövs bättre arbetsmiljöverktyg för tjänstesektorn och konsultekonomin. Den offentliga arbetsskadestatistiken måste utvecklas och moderniseras så att den tar hänsyn till både arbetsplats och arbetsgivare, och rymmer information om båda. Arbetsmiljöverket skulle alltså behöva inhämta mer relevant statistik om branschen, då deras förefaller att nästan uteslutande spegla tjänstemän. Mer utvecklad statistik ger bättre möjligheter att kartlägga skademönster, och skulle utgöra en naturlig beröringspunkt för samarbete i arbetsmiljöfrågor mellan kompetens- och kundföretag.  

 *De medarbetare som är anställda direkt av kundföretagen 

Länkar: