Hoppa till innehåll

Publicerad den 29 november i Norrbottens-Kuriren 

Den politiska majoriteten i Luleås kommunstyrelse bryter sannolikt mot lagen när de försöker göra kommunen till leverantör av matchningstjänster åt staten. I stället för att använda skattebetalarnas pengar till att bedriva affärsverksamhet borde kommunen förbättra samarbetet med de etablerade matchningsaktörerna, skriver företrädare för Almega, Kompetensföretagen och Almega Utbildningsföretagen. Just nu pågår en reformering av Arbetsförmedlingen för att skapa en bättre fungerande matchning på arbetsmarknaden. Detta är en mycket viktig reform, i synnerhet som vi ser hur långtidsarbetslösheten vuxit till följd av pandemin. Navet i arbetsförmedlingssystemet är fristående matchningsaktörer, som på uppdrag av Arbetsförmedlingen rustar och matchar arbetslösa till jobb. Att Luleå kommun i detta läge agerar för att själv bli leverantör åt Arbetsförmedlingen är inte bara häpnadsväckande utan sannolikt även olagligt. Kommunerna lyder under kommunallagen, en lag som inte ger dem mandat att sälja matchningstjänster åt Arbetsförmedlingen.  Förra året konstaterade en statlig utredning att det är osäkert om en enskild arbetsmarknadspolitisk uppgift ryms inom de kommunala befogenheterna med mindre än ett utlåtande från Högsta förvaltningsdomstolen eller ett uttryckligt lagstöd. Det rättsliga läget har även analyserats av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Hans bedömning är att en kommun saknar befogenhet att utföra matchningstjänster i Arbetsförmedlingens valfrihetssystem.

Feltänkt när Luleå vill driva egen arbetsförmedling

Allt talar alltså för att det Luleå kommun nu gör faktiskt är olagligt och således givetvis bör upphöra. Det är därför positivt att Moderaterna i Luleå reserverade sig emot beslutet i kommunstyrelsen. Dessutom har två kommuninvånare överklagat kommunstyrelsens beslut till förvaltningsrätten i Luleå, vilken kommer ta ställning till om kommunen har överskridit sina befogenheter.

Samtidigt bör det understrykas att det aldrig kan bli konkurrens på lika villkor mellan en kommun och ett privat företag. Kommuner är skattefinansierade och kan inte gå i konkurs. Kommuner har även myndighetsfunktioner som gör att de kan få konkurrensfördelar i förhållande till de privata aktörerna i situationer där den enskilde individen ska välja aktör.
Detta riskerar skapa betydande problem för de fristående matchningsföretagen, hämma effektiviteten i hela systemet och i slutänden drabba de arbetssökande. Att med kommunala skattemedel i ryggen erbjuda tjänster, som det finns företag som kan utföra, vore därtill ett resursslöseri.

Av dessa skäl är Luleå kommuns agerande mycket oroväckande. En kommun som vill konkurrera med fristående matchningsaktörer omöjliggör ett konstruktivt samarbetsklimat. I stället för att börja sälja matchningstjänster bör kommunen i sin befintliga myndighetsroll bidra till en fungerande samverkan med Arbetsförmedlingen och de fristående matchningsföretagen för att på så sätt hjälpa fler till arbete. Fokus för Luleå kommun måste ligga på att förbättra stödet till arbetssökande invånare och förbättra matchningen i såväl kommunen som övriga Norrbotten.

Så, Luleå kommun: tänk om, gör rätt.

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega

Fredric Skälstad, branschchef Almega Utbildningsföretagen