Q&A kring Bemannings­avtalet och konflikt – uppdaterad

Vad handlar LO:s varsel mot Kompetensföretagen om?  Här kan du läsa frågor och om vad varslet innebär och bakgrunden till  det.

Vad är det ni inte kan komma överens om? 

LO vill tyvärr inte följa den tecknade pensionsöverenskommelsen om avräkning på kostnaden för införande av avtalspension som har ingåtts mellan dem själva och Svenskt Näringsliv. De vill ha mer än alla andra på den svenska arbetsmarknaden. Vi har en överenskommelse på arbetsmarknaden om lönenivå, det så kallade märket, men detta är tydligen inte tillräckligt för LO.

LO menar att bemanningsanställda har sämre villkor än ordinarie medarbetare. Stämmer det?

Nej, medarbetare inom bemanningsbranschen omfattas av likvärdiga regler om semesterrätt, pensionsvillkor, arbetstider etc som de flesta på svensk arbetsmarknad. Bemanningsföretag inom Kompetensföretagen har kollektivavtal som reglerar detta.

Hur sätts lönerna för bemanningsanställda som omfattas av LO-avtalet?

Inom LO-avtalet för bemanningsbranschen sätts lönerna som ett genomsnitt av lönenivån för de avtal som redan finns hos kunden där man jobbar. För många innebär det en högre lön än de haft om de varit ordinarie medarbetare.

Vad  innebär varslet mot Kompetensföretagen?

Varslet innebär i ett första steg en blockad mot nyanställning, övertid och mertid hos samtliga medlemsföretag inom Kompetensföretagen. Den första delen av en eventuell konflikt träder i kraft den 18 december klockan 06:00. I ett andra skede, den 7 januari, drabbas ett urval företag då cirka 1000 inhyrda personer lägger ned arbetet totalt.

Vad kan arbetsgivaren göra innan konflikten bryter ut?  

Arbetsgivarens planering och arbete under varselperioden inriktas på att, så långt som möjligt, minska effekterna av den kommande strejken för företaget och tredje man. 

 

Hur vet arbetsgivaren vilka som kommer att delta i konflikten?  

Arbetsgivaren har rätt att ta reda på vilka som har för avsikt att delta i konflikten eller använda sin neutralitetsrätt för att kunna förbereda sig inför en eventuell konflikt och för att kunna fullgöra skyldigheter enligt lag och avtal. 

Får man samla in uppgifter på vem som tänker delta i konflikten?  

Arbetsgivaren har rätt att förbereda sig inför en eventuell konflikt för att kunna fullgöra skyldigheter enligt lag och avtal. Ett påstående från facket sida om att detta skulle utgöra brott mot ”grundlagen” och ”åsiktsregistrering” är helt fel. 

Om facket uppmanat sina medlemmar att inte svara på frågan om de tänker delta i konflikt eller ej, får arbetsgivaren, för att få en uppfattning om omfattningen av den kommande strejken, använda sig av underlag t.ex. från senaste lönerevision (eller eventuella andra färskare listor) eller löneavdrag för medlemskap i facket som underlag för planering.   

Vilka omfattas av konflikt?  

En facklig organisation kan bara beordra sina egna medlemmar att delta i konflikt. Det innebär att det bara är medlemmarna i det fackförbund som varslat som ska strejka. De som omfattas av ett annat kollektivavtal deltar inte i konflikten och ska fortsätta att arbeta som vanligt. Oorganiserade deltar inte heller i konflikten och ska också fortsätta att arbeta som vanligt. De har dock rätt att förhålla sig neutrala, ställa sig vid sidan om och inte ”blanda sig i” den pågående konflikten. Oorganiserade som inte avser att arbeta under konflikten får ansöka om tjänsteledighet med hänvisning till sin neutralitetsrätt. Under konflikttiden görs då löneavdrag. 

Vad händer nu?

Vi hade gärna fortsatt att förhandla och tror att vi hade kunnat nå en överenskommelse utan
varsel om konflikt, men det ville inte LO. Det som händer nu är att den statliga myndigheten
Medlingsinstitutet föreslår och utser medlare som försöker hjälpa parterna att komma
överens.

På de arbetsplatser som blivit varslade börjar konflikten vid den tidpunkt som angivits i
varslet.  Våra medarbetare har hela tiden kontakt med de medlemsföretag som är
direkt berörda och ger råd.

For the English version, please read here