Hoppa till innehåll

Betänkande från Finansutskottet 30/3

Det är glädjande att se att Finansutskottet, som i igår lämnade sitt betänkande till regeringen, är positiva till att bemanningsföretag ska omfattas av stödet för korttidsarbete. Här kan du läsa om tillämpningen av lagen om korttidsarbete när det gäller bemanningsföretag och konsultföretag.

I betänkandet framgår:
I propositionen uttalar regeringen (s. 53), beträffande den föreslagna lagstiftningens krav på att arbetsgivarens ekonomiska svårigheter ska vara oförutsedda och oundvikliga, att stöd inte bör kunna erhållas av arbetsgivare vars verksamhet syftar till att möta andra arbetsgivares tillfälliga och kortsiktiga behov av arbetskraft. Stora och plötsliga fall i efterfrågan på arbetskraft bör enligt uttalandet inte anses vara oförutsedda för sådana arbetsgivare.

Det är enligt utskottet naturligt att kravet på oförutsebarhet och oundviklighet bedöms i förhållande till bl.a. förhållandena i den bransch inom vilken en arbetsgivare verkar. Det aktuella uttalandet måste i sammanhanget förstås så att det för den nämnda kategorin av arbetsgivare ligger i själva verksamhetens natur att andra företags behov av inhyrd personal och därmed efterfrågan på arbetsgivarnas tjänster kan variera kraftigt över tid och ibland med kort varsel. Normala variationer i efterfrågan av det slaget kan därför inte anses vara oförutsedda och oundvikliga för arbetsgivaren.

Utskottet vill dock understryka att även företag vars verksamhet syftar till att möta andra arbetsgivares tillfälliga och kortsiktiga behov av arbetskraft, t.ex. bemanningsföretag och konsultföretag, kan ställas inför omfattande fall i efterfrågan, exempelvis vid en ekonomisk kris, som inte har kunnat förutses eller undvikas. Efterfrågefall som är så omfattande att de klart går utöver vad som normalt kan förväntas för en arbetsgivare i en bransch av detta slag kan således betraktas som oförutsedda och oundvikliga i lagstiftningens mening.

Även när det gäller huruvida konsultkontakt måste avslutas innan ett kundföretag kan få stödet för korttidsarbete är avdelningschefen för företag på Tillväxtverket, Tim Brooks, tydlig i sina kommentarer i olika medier. Det finns inte något generellt förbud mot att behålla konsulter och bemanningspersonal när man permitterar.

– Det kan finnas verksamhetskritisk personal som företag behöver behålla, det finns inget krav att alla konsulter och bemanningsanställda behöver gå.

Just nu pågår ett intensivt arbetet med att träffa centrala kollektivavtal för att göra det möjligt att använda korttidsarbete för våra medlemmar.