Kommunerna får inte agera matchningsaktörer

Reformeringen av Arbetsförmedlingen är en mycket viktig reform för att öka effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken. Syftet med reformen är att få fler arbetssökande i jobb snabbare, vilket även kommer underlätta för näringslivets kompetensförsörjning.  För att åstadkomma detta kommer Arbetsförmedlingens uppdrag renodlas och myndigheten blir mer fokuserad på att fatta beslut om insatser och att kontrollera och utvärdera. Fristående jobbförmedlare ska ta över det matchande och rustande arbetet i hela landet. Ett valfrihetssystem ska etableras enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem.

Läs hela texten och ladda ner rapporten här