Debattreplik DI – Kommuner får inte agera jobbförmedlare

REPLIK. Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L) och Fredrik Ahlstedt (M) vill att Uppsala kommun ska bli försökskommun för att få ta över samordningsansvaret från Arbetsförmedlingen för planeringen av insatser till arbetssökanden

Många kommuner har liksom Uppsala tagit på sig allt större ansvar för att matcha arbetssökande till arbete, utöver de insatser man gör inom ramen för SFI och vuxenutbildningen samt socialtjänsten. Anledningen är att kommunerna är missnöjda med Arbetsförmedlingens förmåga att matcha långtidsarbetslösa till jobb.

Arbetsförmedlingens bristande resultat är anledningen till den reform som ska genomföras 2021, där fristående jobbförmedlare ska ta över de matchande och rustande insatserna.

Almega har låtit professorn i förvaltningsrätt Olle Lundin vid Uppsala universitet göra en juridisk rättsutredning av frågan om kommunerna har rätt att agera matchningsaktörer.

Slutsatsen är tydlig: Kommunerna har inte juridisk befogenhet att verka på detta område. Arbetsmarknadspolitiken är en statlig angelägenhet.

Att ge kommunerna rätt att verka som leverantörer av insatser i konkurrens med fristående jobbförmedlare skulle innebära skev konkurrens och att kommunerna bryter mot en rad grundläggande principer. Till exempel självkostnadsprincipen som innebär att kommunen inte får ta ut avgifter eller marknadsmässiga ersättningar som bygger på viss vinst.

Regeringen har nyligen aviserat att en utredning ska tillsättas för att i grunden granska de juridiska förutsättningar för att ge kommunerna en roll som leverantörer. Vi vill varna för att lagar ändras i syfte att uppnå denna ambition.

Risken är stor att kommunernas intåg inom arbetsmarknadspolitiken skapar ett brokigt system som försämrar styrningen av den viktiga arbetsmarknadspolitiken. Dessutom riskerar den viktiga uppföljningen att försvåras.

Reformen av Arbetsförmedlingen är nödvändig eftersom det är dags att vi förbättrar företagens kompetensförsörjning, för att välfärden ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare och för att alla arbetslösa i vårt land ska få ett riktigt jobb.


Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation Almega
Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen
Fredric Skälstad, branschchef Almega Utbildningsföretagen