Hoppa till innehåll

Sjuksköterskor och läkare från bemanningsföretag måste äntligen ses som en viktig resurs för regionen. För detta krävs samarbete – inte panikartade hyrstopp och skuldbeläggning av de inhyrda medarbetarna, skriver företrädare för branschorganisationen Kompetensföretagen.

I Skåne inleds nästa vecka ett experiment som kan få olyckliga följder för en redan hårt ansträngd vård. Då införs ett stopp för inhyrda sjuksköterskor och läkare. Inhyrd personal är personer som jobbar tillfälligt på ett sjukhus eller vårdcentral när det behövs extra hjälp. De är inte fast anställda där, utan arbetar på ett bemanningsföretag.

Beslutet är fattat utan en ordentlig konsekvensanalys. Men riskerna är kända: färre vårdplatser, längre operationsköer och mer press på den ordinarie personalen.

Det framgår i Region Hallands ordentliga riskbedömning inför sitt hyrstopp. Där varnar skyddsombuden för patientsäkerhetsrisker om prioritering inte görs strikt utifrån medicinsk bedömning. I klartext ska akutsjukvård och livräddande vård gå först.

Beslutet är fattat utan en ordentlig konsekvensanalys

Det blir också färre vårdplatser med slutenvårdskapacitet. I bedömningen framgår att det finns en risk för ännu fler pass utan personal och ökade krav på medarbetare om att arbeta extrapass för att upprätthålla så mycket vård som möjligt.

Även ledningen för Hässleholms sjukhus varnar för vad som kan komma att hända. Om regionen inte lyckas rekrytera personal kan följderna bli mycket dyra. Kostnaderna kan börja skena när vårdplatser måste köpas in från privata aktörer och andra sjukhus.

I den kortfattade information som Region Skåne har lagt ut på sin hemsida framgår att ”målet är att bli oberoende av hyrpersonal från bemanningsbolag och i stället satsa på den egna personalen”.

”När vi nu väljer att bromsa inhyrningen hoppas vi att sjuksköterskorna väljer Region Skåne som arbetsgivare i stället”, säger HR-direktören Johanna Holmberg till Dagens Nyheter.

Men inget talar för att det kommer att inträffa. Hyrstoppet kommer att skapa större press på den ordinarie personalen – och kan leda till att vården förlorar fler medarbetare. Det blir inte längre någon avlastning under höga arbetstoppar, sjukfrånvaro och semestertider.

Svaret måste chocka de styrande i regionen

Vi har bett undersökningsföretaget Demoskop att fråga vad de läkare och sjuksköterskor som arbetar på bemanningsföretag och sedan hyrs in till kommuner och regioner skulle göra om de inte längre kunde arbeta som konsulter.

Svaret måste chocka de styrande i regionen. Bara 13 procent vill få en tillsvidareanställning på den arbetsplats de arbetar på. Bara en av tre kan tänka sig att ha kommunen eller regionen som arbetsgivare. Några kan tänka sig privata vårdgivare, men många skulle byta yrkesbana helt.

Detta stämmer överens med den halländska konsekvensanalysen. De beskriver en ”kompetensrisk” när opererande läkare lämnar regionen och sjuksköterskor väljer bort regionens sjukhus för andra arbetsgivare.

Och frågan måste ställas: Hur kan ett beslut som berör en miljon människors vård fattas utan någon egentlig riskbedömning eller regiongemensam konsekvensanalys?

Vi som representerar den auktoriserade vårdbemanningsbranschen vill ha ordning och kostnadseffektivitet i inhyrningen till vården. Sjuksköterskorna och läkarna från bemanningsföretagen måste äntligen börja ses som en viktig kompetensförsörjningsresurs för regionen. För detta krävs ett långsiktigt samarbete – inte panikartade hyrstopp och skuldbeläggning av de inhyrda medarbetarna.

Ett bra första steg är att upphandla bemanningsföretag som är auktoriserade av oss. Auktorisationen är framtagen tillsammans med facket och betyder att ett företag har visat att det håller hög kvalitet och är pålitligt. Genom auktorisationen är företaget bundet till att följa vissa regler, till exempel vad gäller kollektivavtal, försäkringar och pensionsinbetalningar. Kunder och allmänheten ska kunna lita på att ett auktoriserat företag håller vad det har lovat.

Ett bra första steg är att upphandla bemanningsföretag som är auktoriserade av oss

Den regiongemensamma upphandlingen av hyrpersonal är ett annat viktigt steg mot kostnadskontroll, när den väl kommer på plats. Därefter måste regionerna se till att de faktiskt använder ramavtalet med fasta priser och inte genomför dyra direktupphandlingar.

En vanlig kritik är att inhyrda läkare och sjuksköterskor är dyrare än den egna personalen och att den vård som ges inte skulle ha kostat något om den hade utförts av dem. Men om alternativet till inhyrning är en egen vikariepool finns det stora kostnader förknippade med att anställa och upprätthålla en sådan. Det medför sociala avgifter, pensionskostnader och andra förmåner som ökar de totala kostnaderna betydligt, kostnader som ingår vid inhyrning från auktoriserade företag.

För att räcka till på samma sätt som vid inhyrning krävs för en vikariepool sannolikt dessutom att det anställs fler än för grundbemanning, vilket också blir dyrt.

Vår förhoppning är att regionpolitikerna ska säkerställa den grundbemanning som står för den långsiktiga tryggheten. Men vid arbetstoppar, semestrar och annan frånvaro ska de ta hjälp av inhyrd personal. På så sätt skapas en arbetsmiljö som fungerar för alla medarbetare och en säker vård för patienterna. Det måste trots allt vara regionernas mål.

Eva Domanders, ordförande Kompetensföretagen

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen