Hoppa till innehåll

I Västernorrland råder stor brist på medarbetare i vården. Under 2022 hade tre av tio fått vänta längre än vårdgarantins 90 dagar när de väl genomgick en operation. Lycksele BB måste lägga ut hela sin kompetensförsörjning för inhyrning. Så är det inte tänkt. För att öka vårdens kapacitet, effektivitet och kvalitet är inhyrning är vanligen en effektiv strategi vid vakanser, sjukdom och andra avbräck.

Nu höjs röster i Västernorrland för politisk begränsning av vårdkonsulter. Tidigare hyrstopp har ökat inhyrningen i en jojoeffekt. Det borde vara positivt för vårdbemanningsbranschen kan tyckas. I stället vill Kompetensföretagen, som organiserar och auktoriserar vårdbemanningsföretag, uppmana till kompetensförsörjning på ett sätt som undviker jojoeffekten. Med gott samarbete och ordning och reda skapar vi tillsammans bättre vård.

För att vården ska bli ”oberoende” av konsulter krävs att regionen har ett mått av överanställda. Det skulle dock innebära höga kostnader, om dessa personer ens finns att tillgå. Vårdbemanningsföretag gör nämligen att många medarbetare väljer att stanna i vården – det visar en undersökning bland 1 000 vårdkonsulter, utförd av Demoskop. Om inte möjligheten att jobba som konsult fanns skulle endast en tredjedel av dem söka jobb hos kommun eller region. En sådan kompetensförlust finns det inte utrymme för. Tyvärr innehåller resonemangen kring inhyrning ofta ett anspråk på att den vård som ges av inhyrda inte skulle ha kostat om den utförts av de direktanställda medarbetarna.

Stress, arbetsbelastning och bristande återhämtning är exempel på faktorer som påverkar möjligheten att utföra arbetet på ett säkert sätt

Socialstyrelsen

Vårdbemanning bidrar till att vårdplatser hålls öppna och att operationer genomförs som planerat. Vårdkonsulter bidrar också till en bättre arbetsmiljö. ”Stress, arbetsbelastning och bristande återhämtning är exempel på faktorer som påverkar möjligheten att utföra arbetet på ett säkert sätt.” Citatet är från Socialstyrelsen och handlar om patientsäkerhet. Väl upphandlad inhyrning innebär dessutom förutsägbara kostnader som gör att vården både kan planeras och prognostiseras.

Att sluta anlita konsulter kommer alltså att ge en otryggare vård. Färre vårdkonsulter skapar ökade väntetider – på bekostnad av patienterna och den direktanställda personalen. Självklart ska Region Västernorrland i första hand bedriva sina verksamheter med just den. Men med de vårdköer och den kompetensbrist som råder kommer behovet av medarbetare som kan åta sig uppdrag på kortare eller längre tid att finnas kvar under en lång tid framöver.

Kompetensföretagen och dess medlemmar ställer förhoppningar till den nationella upphandling av vårdkonsulter som alla landets regioner står bakom. Historiskt har kostnaderna för inhyrning ökat när regionerna gått utanför upphandlade ramavtal, ofta på grund av att de inte tagit höjd för inhyrning och behovet blivit ett faktum – det kommer alltid en sommar, medarbetare blir alltid sjuka.

Målen för kompetensförsörjningen i vården måste vara mer praktiska och högre ställda än en nollvision för inhyrning. För patienternas, och den egna personalens skull.

Eva Domanders, ordförande Kompetensföretagen

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen