Hoppa till innehåll

1953 startade Ulla Murman och Märta Riper Stockholms stenografservice. De anställda utförde arbete i företagets lokaler. Men en professor med oläslig handstil ställde till problem, och Ulla Murman föreslog att hon istället skulle skicka en sekreterare till honom. Därmed hade förutsättningarna skapats för en juridisk strid som skulle vara i 40 år.

1962 dömdes företrädare för tre skrivbyråer i Högsta domstolen, HD, för olaglig arbetsförmedling, en av dem var Ulla Murman.

1963 begärde riksdagen en utredning om skrivbyråernas personaluthyrning.

1966 föreslog den statliga utredningen att de ambulerande skrivbyråerna skulle tillåtas och stå under offentlig kontroll. Det skulle bli billigare för både byråernas kunder och samhället, ansåg de. De flesta remissinstanser tillstyrkte, utom fackförbunden LO, och TCO och Arbetsmarknadsstyrelsens, AMS, styrelse. Utredningen ledde inte till något lagförslag.

1971 trädde en lag om skärpta straff för olovlig arbetsförmedling i kraft. HD preciserade samma år skillnaden mellan uthyrning och entreprenad. Avgörande var om företaget ställde arbetskraft till förfogande för beställaren eller om företaget åtog sig att åstadkomma ett visst arbetsresultat med egen arbetskraft.

1979 tecknade dåvarande arbetsgivar- och fackförbunden HAO och HTF branschens allra första kollektivavtal, för den skrivbyråpersonal som arbetade i skrivbyråernas egna lokaler. Samma år begärde riksdagen en utredning om skrivbyråernas personaluthyrning.

En 40 år lång kamp

1980 kom en statlig utredning där det hävdades att tidigare utredningar och domar hade fäst för stor vikt vid förhållandet mellan skrivbyrån och kunden. En mer relevant fråga var förhållandet mellan skrivbyrån och sekreteraren. Om sekreteraren hade en anställning utformad med hänsyn till anställningsskyddslagens regler och normala krav i anställningsförhållandet, kunde det inte räknas som arbetsförmedling. Därför var det bara att teckna avtal även för utepersonalen. LO, TCO och AMS kritiserade utredningens arbetssätt analys och slutsatser.

1985 föreslog den statliga Arbetsmarknadsstyrelsekommitténs betänkande Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde en utbyggnad av den offentliga arbetsförmedlingens service i uppenbart syfte att konkurrera ut skrivbyråernas personaluthyrning.