Hoppa till innehåll

Tyvärr tyder inget på att arbetssökande och arbetsgivare på olika platser får samma chans, skriver debattörer från Almega och Kompetensföretagen på dagenssamhälle.se.

Fler än varannan arbetssökande som får hjälp av en fristående jobbförmedlare kommer i varaktigt jobb eller påbörjar en utbildning. Detta enligt Arbetsförmedlingens egen statistik för den nya matchningstjänsten Kundval Rusta och Matcha, KROM. Myndighetens målsättning, 30 procent i utbildning eller arbete, har således överträffats med råge. Tusentals arbetslösa har lyfts ur hopplöshet och utanförskap till arbete och egenmakt. Många av dem har stått utanför arbetsmarknaden i åratal. Det är bara att konstatera: Reformeringen av Arbetsförmedlingen har hittills varit framgångsrik.

Ett led i reformeringen är att jobbförmedlandet har flyttats från myndigheten till fristående jobbförmedlare – privata företag, stiftelser, folkbildningsaktörer eller statliga bolag. Dessa har skapat en dynamik på arbetsmarknaden till gagn för alla arbetssökande. Arbetsförmedlingens siffror för 2021 visar att 51 procent av dem som fick hjälp av ett matchningsföretag i tjänsten KROM, kom i varaktigt jobb eller påbörjade en utbildning. I föregångaren, tjänsten Stöd och Matchning, STOM, har andelen legat mellan 25 och 32 procent de senaste åren.

Myndighetens målsättning, 30 procent i utbildning eller arbete, har således överträffats med råge

Dessvärre ges inte alla arbetssökande chansen att få hjälp av fristående jobbförmedlare. För dem som nyligen blivit arbetslösa, men ändå anses stå långt från arbetsmarknaden, är chansen obefintlig. Detsamma gäller dem som varit arbetslösa så pass länge att de står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Kvar finns personer som varit arbetslösa mer än ett år och anses stå lagom långt ifrån arbetsmarknaden. Bedömningen görs av ett AI-baserat statistiskt profileringsverktyg.

Efter en digital utgallring väntar ytterligare ett nålsöga innan de arbetssökande kan få hjälp av fristående jobbförmedlare: arbetsförmedlare. Den yrkeskår som matchningsföretagen ska ersätta sorterar bort hälften av dem som profileringsverktyget sållat fram. I slutänden anvisas endast var femte arbetssökande till matchningstjänsten – fyra av fem långtidsarbetslösa får inte hjälp av en fristående jobbförmedlare.

Vår genomgång visar att det i hög grad är den arbetssökandes adress som avgör om hen får tillgång till stöd och hjälp av en fristående jobbförmedlare. I Oskarshamn, Fagersta och Västerås får över 80 procent hjälp av ett matchningsföretag. I Umeå och Lidköping är det ungefär varannan.

För en utomstående är det svårt att förstå de stora skillnaderna mellan olika orter. Arbetsförmedlingen noterar i sin rapport över det första året med en utvecklad matchningstjänst att arbetsförmedlarna ofta missar att ange orsak till avslag. Av 7 585 fall saknar 4 261 en motivering.

Att fyra av fem långtidsarbetslösa fortfarande är kvar hos Arbetsförmedlingen är ett misslyckande

I Arbetsförmedlingens uppdrag finns en skrivning om att arbetssökande och arbetsgivare ska få tillgång till en likvärdig service i hela landet. Men tyvärr tyder inget på att arbetssökande och arbetsgivare på olika platser får samma chans. Tvärtom är möjligheten till jobb knuten till bostadsorten. Detta är även ett beskt piller att svälja för de företag som behöver hjälp av en fristående jobbförmedlare för att rekrytera rätt kompetens.

Att fyra av fem långtidsarbetslösa fortfarande är kvar hos Arbetsförmedlingen är ett misslyckande. Men detta beror på att reformeringen inte genomförts fullt ut. För att fler arbetslösa ska matchas till jobb, måste fler arbetssökande anvisas till den nya matchningstjänsten. Med en rekordhög efterfrågan på arbetskraft måste alla arbetssökande som behöver stöd direkt matchas till arbete. Takten i den utlovade reformen måste öka och den nya matchningstjänsten rullas ut över hela landet.

Patrik Eidfelt
Förbundsdirektör Kompetensföretagen

Andreas Åström
Näringspolitisk chef Almega

Fredric Skälstad
Branschchef Almega Utbildningsföretagen