Hoppa till innehåll

Kompetensföretagen är en av remissinstanserna till promemorian En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:17). Vi har den 15 september lämnat in vårt yttrande.  

Kompetensföretagen välkomnar utredningens syfte; att föreslå de lagändringar som behövs för att reformera arbetsrätten i enlighet med parternas principöverenskommelse när det gäller anställningsskydd. Kompetensföretagen framför i remissyttrandet synpunkter på de beskrivningar som görs av branschen, och promemorians konsekvensanalys. Vi lämnar därtill förslag på smärre justeringar i promemorian som gör det möjligt att uppnå samma resultat, som innebär mindre administrativ börda. I övrigt ansluter sig Kompetensföretagen till det remissvar som avgivits av Föreningen Svenskt Näringsliv. 

Kompetensföretagen framför i remissyttrandet synpunkter på de beskrivningar som görs av branschen

Kompetensföretagen menar att den föreslagna regleringen är mycket administrativt betungande, har negativa effekter på arbetsmarknadens funktionssätt och att den, som vi tidigare visat på, i många fall leder till en sämre anställningstrygghet. 

I Sverige garanterar Kompetensföretagens kollektivavtal likvärdiga villkor för konsulterna jämfört med arbetstagare som är direktanställda av kundföretagen. Kollektivavtalen ger i vissa fall bättre anställningsvillkor än för kundföretagets egen personal, till exempel vad gäller lön och inflytande över arbetstidsförläggningen. Konsekvenser av det föreslagna bytet från en tillsvidareanställning till en annan är försämrad anställningstrygghet i form av förlorad anställningstid, vilket ger en sämre plats i turordningen i en uppsägningssituation.  

Kompetensföretagen föreslår i sitt remissyttrande följande:

  • att utreda om det är förenligt med dataskyddsförordningen och då särskilt proportionalitetsprincipen att införa en regel som med sin utformning ställer krav på en så pass omfattande registrering av personuppgifter. Kompetensföretagen föreslår att regleringen kompletteras genom att ange en minsta längd av uthyrning för att räknas in i 24-månadersmåttet. Ett sådant krav hade markant begränsat antalet registreringar till de för regleringen relevanta uthyrningarna 
  • att ett kundföretag inom en månad har att lämna ett anställningserbjudande eller besked om betalning och att denna ska vara erlagd senast under nästkommande månad 
  • Kompetensföretagen anser dessutom att det i det kommande beredningsarbetet behöver utredas vidare huruvida någon av delarna i förslaget utgör indirekt hinder mot bemanningsverksamhet och därmed strider mot Bemanningsdirektivet.