Kompetens­företagens svar på remiss kring LAS

Kompetensföretagen är en av remissinstanserna till promemorian En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (Ds 2021:17). Vi har den 15 september lämnat in vårt yttrande.  

Kompetensföretagen välkomnar utredningens syfte; att föreslå de lagändringar som behövs för att reformera arbetsrätten i enlighet med parternas principöverenskommelse när det gäller anställningsskydd. Kompetensföretagen framför i remissyttrandet synpunkter på de beskrivningar som görs av branschen, och promemorians konsekvensanalys. Vi lämnar därtill förslag på smärre justeringar i promemorian som gör det möjligt att uppnå samma resultat, som innebär mindre administrativ börda. I övrigt ansluter sig Kompetensföretagen till det remissvar som avgivits av Föreningen Svenskt Näringsliv. 

Kompetensföretagen menar att den föreslagna regleringen är mycket administrativt betungande, har negativa effekter på arbetsmarknadens funktionssätt och att den, som vi tidigare visat på, i många fall leder till en sämre anställningstrygghet. 

I Sverige garanterar Kompetensföretagens kollektivavtal likvärdiga villkor för konsulterna jämfört med arbetstagare som är direktanställda av kundföretagen. Kollektivavtalen ger i vissa fall bättre anställningsvillkor än för kundföretagets egen personal, till exempel vad gäller lön och inflytande över arbetstidsförläggningen. Konsekvenser av det föreslagna bytet från en tillsvidareanställning till en annan är försämrad anställningstrygghet i form av förlorad anställningstid, vilket ger en sämre plats i turordningen i en uppsägningssituation.  

 

Kompetensföretagen föreslår i sitt remissyttrande följande:

  • att utreda om det är förenligt med dataskyddsförordningen och då särskilt proportionalitetsprincipen att införa en regel som med sin utformning ställer krav på en så pass omfattande registrering av personuppgifter. Kompetensföretagen föreslår att regleringen kompletteras genom att ange en minsta längd av uthyrning för att räknas in i 24-månadersmåttet. Ett sådant krav hade markant begränsat antalet registreringar till de för regleringen relevanta uthyrningarna 
  • att ett kundföretag inom en månad har att lämna ett anställningserbjudande eller besked om betalning och att denna ska vara erlagd senast under nästkommande månad 
  • Kompetensföretagen anser dessutom att det i det kommande beredningsarbetet behöver utredas vidare huruvida någon av delarna i förslaget utgör indirekt hinder mot bemanningsverksamhet och därmed strider mot bemanningsdirektivet.  

Läs hela remissyttrandet på regeringens webbplats 

För medlemmar – läs mer om vårt arbete med LAS-reformen 

 

FAKTARUTA

  • – Det föreslås en ökad möjlighet för anställda hos bemanningsföretag att få en tillsvidareanställning hos det kundföretag där arbetstagaren varit placerad under lång tid.
  • – Ett kundföretag ska till en arbetstagare som genom uthyrning har varit placerad hos företaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader erbjuda en tillsvidareanställning. Erbjudandet ska lämnas senast en månad efter det att tidsgränsen överskridits.
  • – Om arbetstagaren accepterar erbjudandet, upphör anställningen hos bemanningsföretaget utan särskild åtgärd när anställningen hos kundföretaget tillträds. Kundföretaget ska dock ha möjlighet att i stället för att erbjuda en tillsvidareanställning betala en ersättning till arbetstagaren som motsvarar två för arbetstagaren aktuella månadslöner. Betalningen ska i så fall ske inom samma tid som erbjudandet om tillsvidareanställning skulle ha lämnats.
  • Läs mer i promemorian (Ds 2021:17)