Hoppa till innehåll

Den 10 februari beslutade Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse att föreslå regionfullmäktige att regionen i fortsättningen inte ska ställa karenskrav i upphandlingar av vårdtjänster. I beslutet ingår också en översyn av karensregler för inhyrning av vårdpersonal. Det är välkommet.  

Våra erfarenheter inom offentlig upphandling visar att de flesta utmaningar går att lösa i dialog och samverkan mellan upphandlande regioner och tjänsteleverantörer. Det har inte minst visat sig under coronakrisen. I en anda av prestigelöshet och samförstånd har företag, medarbetare, regioner, politiker och tjänstemän sträckt sig till det yttersta för att undvika låsningar och istället gemensamt svarat upp mot patienters och medborgares behov. Den andan och samförståndet behöver ta med oss in i framtida relationer och avtal. 

Viktigt med översyn av karensregler för inhyrning av vårdpersonal

En förutsättning för att avtal inom offentlig upphandling ska fungera med kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet är att avtalsvillkoren diskuteras mellan de upphandlande parterna. Ett av de villkor som är i trängande behov av diskussion är just karenstidsregler. Dessa medför att arbetstagare som tar anställning i ett privat vårdföretag eller ett privat bemannings- eller kompetensföretag som levererar vårdtjänster inte kan jobba inom hela ”sin” region på 6–12 månader. Regionerna menar att villkoren för karenstid har införts för att minska risken att förlora medarbetare och få högre lönekostnader.  

Det finns dessutom tveksamheter kring karenstidens förenlighet med upphandlings- och arbetsrätten

Men en annan sida av myntet är att karenstidsreglerna inverkar negativt på vårdyrkenas attraktivitet och regionernas arbetsmarknader. Vårdpersonalens möjligheter till att fritt välja arbetsgivare och företagens möjlighet att leverera efterfrågade tjänster leder i förlängningen till brister i vårdkvaliteten. Med mer dialog och samarbete, utan karensregler, kan detta motverkas.  

Det finns dessutom tveksamheter kring karenstidens förenlighet med upphandlings- och arbetsrätten. Därför har advokatbyrån Moll Wendén enligt uppdrag utrett frågan. Deras promemoria pekar på ett par problem: 

  • Karenstidsvillkor kan strida mot de grundläggande principerna om offentlig upphandling  
  • Karenstidsvillkor framstår som ett dolt anställningsvillkor som har likheter med såväl konkurrensklausuler som värvningsklausuler, och därmed kan få samma effekt som värvningsklausuler. 
  • Karenstidsvillkor strider mot EU-primärrättens bestämmelser om etableringsfrihet, fri rörlighet för arbetstagare och fri rörlighet för tjänster  

Karenstidsvillkor riskerar även att strida mot diskrimineringsrätten, då den slår hårt mot de kvinnodominerade yrkena sjuksköterskor och vårdbiträden.  

Bättre finna konstruktiva lösningar

Vi har förståelse för att det finns en stor press på regionerna att rekrytera och behålla personal. Men vi är säkra på att det finns mer konstruktiva lösningar än de som nu ligger för handen. Låt oss istället vara konstruktiva tillsammans. VGR:s översyn av karensregler för inhyrning av vårdpersonal är en bra början.  

Ta del av promemorian i sin helhet här.

Eva Domanders, ordförande Kompetensföretagen

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen