Hoppa till innehåll

Idag presenterade Konkurrensverket sin rapport ”Regioners upphandlingar av vårdpersonal en uppföljning av utvecklingen sedan 2015”., där även Kompetensföretagen har bidragit med fakta kring branschen. Den säger att det är viktigt med väl fungerande upphandlingar av vårdtjänster.

– Rapporten visar för det första att regioner nu har fler bemanningsföretag på ramavtal istället för kostsamma direktupphandlingar. Detta är mycket positivt och något som Kompetensföretagen också har påtalat genomgående . Det är mycket kostnadseffektivt att hyra in vårdpersonal när regioner håller sig till väl upphandlade ramavtal, säger Eva Domanders, Kompetensföretagens styrelseordförande.

Det är också bra att Konkurrensverket lyfter fram Kompetensföretagens auktorisation. I princip alla våra medlemsföretag inom vårdbemanning är auktoriserade, vilket är en kvalitetsstämpel. Vi anser även att det bör vara ett mervärde när regionerna upphandling. Ingen region tillämpar dock detta idag.

Inflytande över arbetstid viktigaste orsaken att gå till bemanningsbranschen

– Rapporten lyfter också fram anledningarna till att många läkare och sjuksköterskor dras till bemanningsbranschen. Bland dem ser vi att alltför hög beläggningsgrad på sjukhus innebär att den fasta personalen inte hinner ta raster, arbetar övertid m.m. Detta bekräftar våra undersökningar som visar att möjligheterna till att fritt själva välja tid och arbetsplats samt ledighet i sammanhängande perioder är de främsta skälen till att läkare och sjuksköterskor går över till bemanningsbranschen, avslutar Eva Domanders.

Det är också bra att Konkurrensverket lyfter fram Kompetensföretagens auktorisation

Vi menar att det behövs flera åtgärder från regionernas sida. Långsiktig och strategisk planering av kompetensförsörjning, mer flexibel schemaläggning, större lyhördhet mot befintliga medarbetare och vid rekrytering och löneökningar.  Allt detta är våra medlemsföretags expertområden, här kan vi vara med och stötta regionerna. Det krävs även vassa och relevanta upphandlingar som är anpassade till de olika regionernas specifika behov.

Viktigt med väl fungerande upphandling av vårdtjänster

Vårdbemanning behövs för att säkra vårdleveransen till medborgarna. Både privata och offentliga vårdgivare efterfrågar personal som kan sköta verksamheten professionellt, vilka våra medlemsföretag gör. Det viktiga är att genomföra väl fungerande upphandlingar av vårdtjänster med kvalitetskrav och där tillräckliga resurser läggs på uppföljningen.