Konkurrensverkets rapport om vårdbemanning

Idag presenterade Konkurrensverket sin rapport ”Regioners upphandlingar av vårdpersonal en uppföljning av utvecklingen sedan 2015”., där även Kompetensföretagen har bidragit med fakta kring branschen.

”Rapporten visar för det första att regioner nu har fler bemanningsföretag på ramavtal istället för kostsamma direktupphandlingar. Detta är mycket positivt och något som Kompetensföretagen också har påtalat genomgående – att det är mycket kostnadseffektivt att hyra in vårdpersonal när regioner håller sig till de upphandlade ramavtalen”, säger Eva Domanders, Kompetensföretagens styrelseordförande.

Det är också bra att Konkurrensverket lyfter fram Kompetensföretagens auktorisation. I princip alla våra medlemsföretag inom vårdbemanning är auktoriserade, vilket är en kvalitetsstämpel och – som vi anser – bör vara ett mervärde när regionerna upphandling. Ingen region tillämpar dock detta idag.

”Rapporten lyfter också fram anledningarna till att många läkare och sjuksköterskor dras till bemanningsbranschen, däribland alltför hög beläggningsgrad på sjukhus vilket innebär att den fasta personalen inte hinner ta raster, arbetar övertid m.m. Detta bekräftar våra undersökningar som visar att möjligheterna till att fritt själva välja tid och arbetsplats samt ledighet i sammanhängande perioder är de främsta skälen till att läkare och sjuksköterskor går över till bemanningsbranschen”, avslutar Eva Domanders, Kompetensföretagens styrelseordförande.

Vi menar att det behövs – från regionernas sida – flera åtgärder, långsiktig och strategisk planering av kompetensförsörjning, mer flexibel schemaläggning, större lyhördhet mot befintliga medarbetare och vid rekrytering samt löneökningar.  Allt detta är våra medlemsföretags expertområden, här kan vi vara med och stötta regionerna. Det krävs även vassa och relevanta upphandlingar som är anpassade till de olika regionernas specifika behov.

Vårdbemanning behövs, både privata och offentliga vårdgivare efterfrågar personal som kan sköta verksamheten professionellt, vilka våra medlemsföretag gör. Det viktiga är att genomföra väl fungerande upphandlingar i kvalitetskrav och där tillräckliga resurser läggs på uppföljningen.