Hoppa till innehåll

Remissyttrande Stockholms stads strategi för arbetsmarknadsinsatser

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med 
verksamhet inom rekrytering, omställning och bemanning. Vår främsta uppgift är
att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bransch för
kompetensföretag i Sverige på en föränderlig arbetsmarknad.
Kompetensföretagen har tagit del av Stockholms stads strategi för
arbetsmarknadsinsatser och lämnar följande synpunkter.

Inledning
Stockholms stads strategi för arbetsmarknadsinsatser är väl genomarbetad inom
ramen för stadens kommunala möjligheter och befogenheter. Som staden själva
påpekar är arbetsmarknadspolitiken ett statligt ansvarsområde, inom
vilken Kompetensföretagens auktoriserade medlemsföretag – de fristående
leverantörerna – sköter stora delar av Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag.
Kompetensföretagen noterar dock att dessa dessvärre inte nämns i stadens
strategi.

Arbetsförmedlingens reform och stadens uppdrag
Staden konstaterar att dess arbetsmarknadsinsatser ska komplettera, och inte
ersätta, statliga arbetsmarknadsinsatser samt att staden kontinuerligt ska pröva
omfattningen och inriktningen av sina insatser utifrån den statliga
arbetsmarknadspolitiken.

Arbetsförmedlingen genomgår för närvarande en omfattande reform, vilket
innebär att de fristående leverantörerna inom omställning och utbildning
kommer att få ett utökat matchnings- och omställningsuppdrag. Syftet med
reformen är bland annat att genom digitalisering och via de fristående
leverantörerna ge än fler arbetssökande, i såväl Stockholms stad som i resten av
landet, snabb och effektiv hjälp in på arbetsmarknaden. Genom reformen
kommer Kompetensföretagens medlemsföretag att utföra de tjänster som
Arbetsförmedlingen tidigare skött på egen hand.

Hur den slutliga utformningen av reformen kommer att bli, är inte klart men det
kan påverka insatserna i staden, både för målgrupperna och för själva insatserna.
Därför är det av stor vikt att stadens insatser mot grupperna också anpassas
efter eventuella förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken, om inte
annat så för att offentlig sektor inte ska utföra samma arbete två gånger vilket är
resursslöseri av skattebetalarnas pengar.

Staden bör löpande utvärdera insatser i strategin
Staden bör även utvärdera sina insatser och våga lägga ner de initiativ som lyfts i
strategin om de visar sig inte skapa bra förutsättningar för dem som behöver
komma in på arbetsmarknaden. Det finns en risk att staden bygger ytterligare
strukturer, men glömmer bort att utvärdera dem.

Staden bör upphandla tjänster inom omställning och utbildning
Kompetensföretagens medlemsföretag har goda upparbetade kontakter med
näringslivet och är experter på att matcha den kompetens som arbetsgivare
eftersöker på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Stadens tjänster bör därför i
första hand upphandlas eftersom branschen är experter på området och kan
frågorna, vilket kan påvisas genom hur välfungerande Trygghetsfonden TSL är
samt förtroendet som branschen har fått vid arbetet med Arbetsförmedlingens
reform där branschen har kontinuerlig kontakt med beslutsfattare.

Samarbete mellan staden och de fristående leverantörerna
Kompetensföretagen instämmer med stadens förslag att utöka samverkan med
Arbetsförmedlingen men då även inkluderade de fristående leverantörerna i
syfte hjälpa än fler av stadens medborgare in i arbete. Genom att redan nu
skapa dialog och främja samverkan mellan staden, Arbetsförmedlingen och de
fristående leverantörerna mot ett gemensamt mål kan synergieffekter skapas
vilket i sin tur kommer att öka effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken.

Stockholm den 11 november 2020

Martina Elfgren Lilja
Förbundsjurist, Kompetensföretagen

Status
Besvarad

Från
Stockholms stad

Svar senast
13 november 2020

Remissvar