Allmänna bestämmelser ABSS – 10 Uthyrning av personal med särskild självständig ställning

Avtalsvillkoren i ABSS-10 används precis som ABPU-10 vid uthyrning av arbetstagare enligt lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare (uthyrningslagen). Uthyrningslagen gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Bemanningsföretag definieras i uthyrningslagen som ett företag som har arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. ABSS-10 är anpassad att användas när bemanningsföretag hyr ut särskild, för uppdraget kvalificerad, självständig personal till kunden. Exempel på sådan personal kan vara vd, specialistläkare, ekonomidirektör eller liknande kvalificerat arbete. Kunden ska behandla den inhyrda personalen som sina egna anställda, och kunden ansvarar också för kontroll och ledning av arbetet.

Ladda ner