Bemanning

 

Behovet av medarbetare har varierat i alla tiderberoende på årstid och omvärldshändelser.  Idag behöver både privata och offentliga verksamheter klara av arbetstoppar, specialistbehov och kompetensbrist, men även lösa bemanningen vid till exempel organisationsförändringar är möjligheterna att hyra in konsulter avgörande. 

Hävningen av förbudet mot privat arbetsförmedling kom 1993. Tillsammans med utvecklingen av anpassade kollektivavtal på alla delar av arbetsmarknaden är det exempel på reformer av både lagstiftning och den svenska modellen som främjat såväl arbetsgivare som medarbetare. Tack vare dessa reformer har rörligheten på arbetsmarknaden ökat och trösklarna in på den minskat, verksamheter fått det enklare att finna rätt kompetens eller växla upp och ned i personalstyrkan när det krävs. Och det har skapat fler trygga jobb.   

Stöttar i global påverkan 

Den renodling och effektivisering i näringslivets alla led som skett efter den världsomspännande krisen 2008 accelererar i och med coronakrisen. För både arbetsgivare och medarbetare ökar kraven på såväl snabb anpassningsförmåga till skiftande förutsättningar som behoven av trygghet och stabilitet. Återkommande undersökningar bland svenska företag visar att utan möjligheten att hyra in konsulter hade de inte kunnat åta sig fler uppdrag eller fått öka belastningen på den befintliga personalen. Bemannings­branschen bidrar alltså till att skapa affärer och jobb som annars inte funnits. 

Lokala förutsättningar

Rekryteringssvårigheterna är olika mellan storstadsområdena och mindre orter. Färre invånare är en naturlig begränsning för rekryteringen. Även om matchningsproblematiken är ett generellt problem är det exempelvis svårare att rekrytera specialister till framgångsrika industrier på traditionella bruksorter.  

Att ha  en  upparbetad  relation med kompetensspecialister som snabbt kan  hitta lösningar vid   arbetstoppar, riktade insatser  eller sjukfrånvaro ger stabilitet i både privata och offentliga verksamheter.  På många mindre orter är det ofta svårt att rekrytera specialistkompetens, framförallt inom vården. Bemanningslösningar blir då avgörande för att garantera vårdleverans till medborgarna, vilket annars inte hade varit möjligt på grund av underbemanning och rekryteringssvårigheter i regionerna.  

Trygghet för medarbetarna

I kompetens­företag är fast anställning efter sex månader huvudregel och konsulter som inte är uthyrda har garantilön. På LO-avtalet motsvarar lönen för konsulter det genomsnittliga förtjänstläget för en jämförbar grupp på arbetsplatsen (GFL), vilket gör att konsulten ofta har högre lön än om hen varit direktanställd hos kunden.  

Kollektivavtal, pensioner och försäkringar är huvudregel bland våra medlems­företag. Den rörlighet som erbjuds kunden fungerar även positivt för de anställda ur flera perspektiv. Om en konsult inte trivs eller känner att arbetsuppgifterna inte matchar ens kompetens är det lättare att byta både arbetsuppgifter och arbetsplats i bemannings­branschen än i andra branscher. 

Inkluderande väg till längre yrkesliv

Konsultyrket bidrar till att skapa ett längre arbetsliv genom att korta tiden till första jobbet, ge arbetssökande en snabb väg tillbaka till arbetsmarknaden, och förlänger tiden på arbetsmarknaden för dem som så önskar. Många söker sig också till konsultyrket för att prova något nytt eller utveckla sin kompetens. 

Forskning och statistik visar att branschen underlättar för unga och utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden. Många unga får sina första jobb som konsulter, och andelen utrikesfödda är 27 procent – över 40 procent högre än arbetsmarknaden i övrigt.  

Möjligheten att byta yrkesinriktning och flytta fram pensioneringen är särskilt viktigt för äldre och dem med slitsamma jobb. Utbudet av arbetskraft ökar i en lågkonjunktur vilket gör det svårare för äldre på arbetsmarknaden. Konsultyrket har gett många chansen att arbeta efter 67-årsdagen, och kan också bistå i att hitta nya arbetssätt och roller för äldre.  

Finns på hela arbetsmarknaden

Det finns bemanningskonsulter i alla delar av arbetsmarknaden. Kompetens­företagen tecknar kollektivavtal med tjänstemanna­förbunden Akademiker­förbunden, Unionen, Lärar­förbundet, och Lärarnas Riks­förbund. Med Sveriges Läkar­förbund och Vård­förbundet tecknar vi vårdbemanningsavtal, och med samtliga förbund inom LO tecknas ett brett avtal för bemanningskonsulter. Det är bemannings­företagen själva och deras organisationer som har varit pådrivande för att integrera branschen i den svenska modellen.  

Auktorisationen – en kvalitetsstämpel

Sedan 2004 har medlems­företag med verksamhet inom bemanning kunnat auktoriseras. Det betyder att de uppfyller ett antal skarpa krav som sedan granskas årligen av en partssammansatt auktorisationsnämnd. Du kan läsa mer om det på vår sida om just auktorisationen.