Hoppa till innehåll

Kompetensföretagen har lämnat sitt remissyttrande till promemorian Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27 . 

Kompetensföretagen ställer sig i allt väsentligt bakom förslagen i promemorian men vill framföra förändringsförslag i vissa delar som kommer vara av väsentlig betydelse för ett effektivt genomförande av reformen. Utöver nedan ansluter sig Kompetensföretagen till Svenskt Näringslivs och Almegas yttranden.

  • I ändringen av Lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten föreslås det att leverantörerna ska vara skyldiga att lämna de uppgifter som Arbetsförmedlingen behöver i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Kompetensföretagen vill tydliggöra att information bör vara relevant för verksamheten för att informationen ska gå att krävas in. Det finns annars en risk att myndigheten får en obegränsad rätt att ta del av all information och att det därigenom belastar både individ, leverantör och myndigheten, med onödig administrativ börda.
  • Arbetsförmedlingen som myndighet har påbörjat sin process mot förändring. Viktiga steg på vägen har handlat om att förhålla sig till att fristående leverantörer utför en majoritet av uppdraget att matcha de arbetslösa individerna på arbetsmarknaden. Nästa steg behöver tillse att Arbetsförmedlingen går från att vara beställare till att agera som partner med de fristående leverantörerna. Myndighetens olika delar behöver på ett mer ingripande sätt inse att leverantörerna kommer att utföra uppdragen och därmed ges tekniskt stöd och delaktighet i myndighetens processer. Kompetensföretagen föreslår därför att myndighetens samverkan inom leverantörsforum fastställs.
  • Det saknas i Promemorian en tydlig begränsning av Arbetsförmedlingens uppdrag, det är olyckligt då det skulle kunna öppna upp för myndigheten att kunna agera i en vidare definition.
  • Arbetsförmedlingens uppdrag behöver förstärkas inom myndighetsutövningen, upphandlingen, uppföljningen och kontrollen av förmedlingsinsatserna.
  • Kommuner ska inte fungera som leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser åt Arbetsförmedlingen i konkurrens med privata aktörer. Här efterfrågar Kompetensföretagen tydlighet från regeringen. Utvecklingen av digitala tjänster och ett distansoberoende stöd till individer som har utvecklats under pandemin är erfarenheter som behöver tas tillvara. Samtidigt bör man beakta den regionmodell som Arbetsförmedlingen har valt i uppbyggnaden av STOM och därefter KROM. Dessa delar påverkar vad som kan betraktas som vita fläckar och möjligheterna för de arbetslösa att nås av en mångfald av leverantörer.