Hoppa till innehåll

Samarbetet för gemensam upphandling av vårdtjänster mellan landets samtliga 21 regioner ska starta nu i mars, stod att läsa på Dagens Medicins sajt den 10 mars. Kompetensföretagen välkomnar samarbetet. Vi vill också vara tydliga med vinsterna med att vi bidrar, för att resultatet ska bli optimalt för såväl medborgarnas vårdleverans som regionernas ekonomi. Samarbeten och framåtblickande lösningar är extra viktigt i det ansträngda läge vården befinner sig i på grund av coronapandemin.

Jurister, inköpare och verksamhetsföreträdare kommer att delta i att färdigställa förfrågningsunderlaget inför de gemensamma upphandlingarna. Vi konstaterar att företrädare för en av de viktiga branscher som ska upphandlas helt saknas. Och det är vi. Kompetensföretagens medlemsföretag har i många år arbetat för att leverera mot behoven hos såväl regioner som patienter, med ständigt förbättrad kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet. Det projekt för gemensam upphandling som nu ska sjösättas är efterlängtat av branschen. Vi vet sedan tidigare att alltför många direktupphandlingar görs utanför ramavtal. Detta är det mest sannolika skälet till att kostnaderna för inhyrd vårdpersonal fortsätter att öka i regionerna. Att komma tillrätta med detta är ett av målen för den gemensamma upphandlingen, vilket betonas av Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen, projektägare och regiondirektörernas representant i arbetet.

Det projekt för gemensam upphandling som nu ska sjösättas är efterlängtat av branschen

Ann-Sofi Lodin säger också att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet, och att det kanske bidrar till olika prissättning. En rapport från Konkurrensverket 2020, som bland annat behandlar utsikterna för en gemensam upphandling av vårdtjänster, lyfter vikten av att alla regioner, trots skiftande demografiska och geografiska förutsättningar, kan förhålla sig till ett gemensamt avtal. De påtalar också behovet av olika regionala priskoefficienter. Just marknadsanalysen är ett av de viktiga områden där Kompetensföretagen kan bidra med avgörande kunskap. Till exempel föreslår vi sex till sju områden med olika ersättningsnivåer, beroende på om det exempelvis är rekrytering till glesbygdsområde som är aktuellt och ifall det är specialistläkarkompetenser som söks eller annan personal.

Vi bidrar med avgörande kunskap

Vi ser också att det behövs god kunskap och genomlysning av hur marknaden ser ut rörande tillgång på kompetens de kommande åren för att åstadkomma välfungerande upphandlingsunderlag. Den bästa kännedomen om marknaden finns hos Kompetensföretagen. Regionernas pris på vårdtjänsterna har alltid spelat en betydelsefull roll för tilldelningen av kontrakt. När allt för stort fokus satts på priset i förhållande till kvalitetskrav har marknaden öppnats upp för leverantörer som inte klarar de höga krav som Kompetensföretagen ställer på sina auktoriserade medlemsföretag. För att uppnå en god och kostnadseffektiv vård bör bland annat kvalitet på leveransen och villkoren för de anställda tydligare värderas i en upphandling.

Vården behöver tillgång till inhyrd personal, och inte bara i det svåra läge vi befinner oss i nu. I en artikel i Dagens Medicin den 13 november 2020 säger till exempel Region Skånes hr-direktör Karin Melander att behovet alltid kommer att finnas vid arbetstoppar eller när nya verksamheter ska öppna. Men inte enbart då. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, egna siffror motsvarade enbart sjukfrånvaro längre än 30 dagar i regionerna, på hel- eller deltid, cirka 7 200 årsarbetare under 2019. Sjukvården gick därför miste om arbetskraft som i årsarbetare motsvarade 1 800 sjuksköterskor, 1 800 undersköterskor och 300 specialistutbildade läkare på grund av längre sjukfrånvaro. Sedan tillkommer till exempel kortare sjukfrånvaro, semester, utbildning, föräldraledighet och byte av arbetsplats. Med frånvaron uppstår kvalitetsproblem i vården som långa vårdköer och att över huvud taget få träffa en läkare. Dessa knutar löser Kompetensföretagens medlemsföretag.

Vår plats i samarbetet kring de gemensamma upphandlingarna för en bättre, säkrare och mer kostnadseffektiv vård borde vara självklar

Kompetensföretagen vill bidra till de gemensamma upphandlingarna av vårdtjänster genom att erbjuda en referensgrupp i ett långsiktigt samarbete med regionerna och SKR. Våra medlemsföretag är viktiga hr-partners, avgörande för vårdens kompetensförsörjning. Och upphandling från auktoriserade företag innebär att skattemedel används ansvarsfullt i flera led, då auktorisationen fordrar ordning och reda i företagens ekonomi och ger sjuksköterskor reglerade och självklara rättigheter.

Vår plats i samarbetet kring de gemensamma upphandlingarna för en bättre, säkrare och mer kostnadseffektiv vård borde vara självklar.

Eva Domanders, ordförande, Kompetensföretagen

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör, Kompetensföretagen

Läs debattartikeln på dagensmedicin.se