Hoppa till innehåll

Det är nu klart att landets samtliga 21 regioner är eniga kring förslaget om gemensam upphandling av vårdtjänster. Kompetensföretagens budskap är att vi leverantörer behöver bidra med vår kunskap till den arbetsgrupp som utformar upphandlingsunderlaget under ledning av SKR. Först då blir det ett optimalt resultat för medborgarna, såväl som patienter som skattebetalare.

Olyckligtvis förekommer idag allt för många direktupphandlingar utanför ramavtal. Detta är det sannolikaste skälet till att kostnaderna för inhyrd vårdpersonal fortsätter öka i regionerna. Kompetensföretagen vill därför betona att regionerna går i rätt riktning när de går samman för att fokusera mer på kvalitet och utförd vård än kronor och ören gällande inhyrning. För faktum är att inhyrd personal behövs, och inte bara i det svåra läge vården befinner sig i nu. Enligt SKR:s egna siffror motsvarade enbart sjukfrånvaro längre än 30 dagar i regionerna, på hel- eller deltid, cirka 7 200 årsarbetare under 2019. Sjukvården gick därför miste om arbetskraft som i årsarbetare motsvarade 1 800 sjuksköterskor, 1 800 undersköterskor och 300 specialistutbildade läkare på grund av längre sjukfrånvaro. Sen tillkommer till exempel kortare sjukfrånvaro, semester, utbildning, föräldraledighet och byte av arbetsplats. Med frånvaron uppstår kvalitetsproblem i vården som långa vårdköer och att överhuvudtaget träffa en läkare.

Olyckligtvis förekommer idag allt för många direktupphandlingar utanför ramavtal.

Kompetensföretagens medlemsföretag har i många år arbetat för att leverera mot behoven hos såväl regioner som patienter, med ständigt förbättrad kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet. Samarbetet med regionerna har stärkts de senaste åren, vilket bekräftas i en rapport från Konkurrensverket, som också säger att bättre ramavtal har minskat antalet dyra direktupphandlingar (2020). Men det krävs mer än gott samarbete. Det förekommer att regionerna blundar för sina behov och inte budgeterar för inhyrning (Arena Idé 2020).

Då hamnar regionerna i situationer med direktupphandling som medför påverkanssvårigheter i både kvalitet och kostnad. Dessutom har regionernas nuvarande fokus på pris i upphandlingar öppnat marknaden för leverantörer som inte lever upp till de höga krav Kompetensföretagen ställer i sin auktorisation. De innefattar bland annat kollektivavtal med försäkringar och andra förmåner, helt enligt den svenska modellen.

Vår förhoppning är därför att vi bjuds in till samarbetet med de gemensamma upphandlingarna för en bättre, säkrare och mer kostnadseffektiv vård

Konkurrensverkets rapport lyfter vikten av god förankring och att alla regioner, trots skiftande demografiska och geografiska förutsättningar, kan förhålla sig till avtalet, tillsammans med behovet av olika regionala priskoefficienter. Vi instämmer i detta, och föreslår sex till sju olika regioner med olika ersättningsnivåer beroende på om det exempelvis är glesbygdsområde / specialistläkarkompetenser som är mer svårrekryterat.

Glädjande med gemensam upphandling av vårdtjänster

Det gemensamma arbetet med att skapa bättre förutsättningar för upphandling av vårdtjänster är glädjande. Kompetensföretagen vill bidra genom att erbjuda en referensgrupp i ett långsiktigt samarbete med regionerna och SKR i utformandet av välfungerande ramavtal. Våra medlemsföretag är viktiga HR-partners, avgörande för vårdens kompetensförsörjning. Upphandling från auktoriserade företag innebär att skattemedel används ansvarsfullt i flera led, då auktorisationen fordrar ordning och reda i företagens ekonomi och ger sjuksköterskor reglerad rätt till exempelvis pension.

Vår förhoppning är därför att vi bjuds in till samarbetet med de gemensamma upphandlingarna för en bättre, säkrare och mer kostnadseffektiv vård.

Eva Domanders, ordförande Kompetensföretagen

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen

Debattartikeln publicerades på Dagens Samhälles webbplats den 17 december 2020