Hoppa till innehåll

Incitamenten att ingå avtal minskar när man riskerar höga viten om man inte kan bistå fullt ut med personal i yrken där ingen ska gå till jobbet med sjukdomssymtom. I slutändan är det patientens rätt till en god och säker vård som är det viktigaste. Kompetensföretagens medlemsföretag är en viktig del av försörjningen till vården. Vi är en strategisk HR-partner som skapar hållbara kompetensförsörjningslösningar där de saknas, och vi kan bistå bättre om samarbetet med regionerna blir tätare och utan hinder som karens och viten.

Med ett tätare samarbete mellan regioner och vårdbemanningsbolag kan vården i landet ta spjärn mot en andra coronavåg eller lösa vårdskulden. Men hinder som höga viten och karen för personal stjälper kompetensförsörjningen.

I slutändan är det patientens rätt till en god och säker vård som är det viktigaste

SVT rapporterar att kostnaderna för inhyrning av vårdpersonal har minskat i landet. Sannolikt till del på grund av neddragning inom primärvården under insatserna mot coronaviruset. Nu hotar en andra coronavåg och en växande vårdskuld; i början av augusti beräknades att runt 185 000 personer stod i kö för operation, se Dagens Nyheter 4 augusti 2020.

På Kompetensföretagen, där många företag som sysslar med vårdbemanning är medlemmar, hoppas vi på ett tätare samarbete med regionerna för att på bästa sätt kunna stötta vården – utan bördan av oskäliga hinder. Incitamenten för våra medlemsföretag att ingå avtal minskar när man riskerar höga viten om man inte kan bistå fullt ut med personal i yrken där säkerheten går först och ingen ska gå till jobbet med sjukdomssymtom.

Till det finns regioner som ställer krav om karenstid, där personer som byter arbetsgivare till ett bemanningsföretag riskerar att stängas ute från sin regionala arbetsmarknad under ett halvår.

Vårt samarbete med regionerna har stärkts de senaste åren, vilket bekräftats av Konkurrensverkets rapport Regioners upphandlingar av vårdpersonal, juni 2020. Kvaliteten på ramavtal som garanterar kompetensförsörjningen för längre perioder har ökat. Fler regioner än tidigare har inlett dialog med leverantörerna för att förbättra upphandlingarna. Detta är positivt och stöttar en mer planerad kompetensförsörjning.

Vi är en strategisk HR-partner som skapar hållbara kompetensförsörjningslösningar där de saknas

Med kontinuerlig uppföljning av befintliga avtal, större förutseende och inriktning på kvalitet kan upphandlingarna bli ännu bättre. Regionernas fokus på pris i upphandlingar har dock öppnat marknaden för leverantörer som inte lever upp till Kompetensföretagens höga krav. Kompetensföretagen har gjort en uppskattning utifrån uppgifter från sju regioner 2017 som tyder på att mindre än hälften av regionernas inhyrning sker från företag som är auktoriserade enligt våra villkor.

Utan hinder som karens och viten blir vården bättre

Utan tillgång till inhyrda medarbetare som snabbt kan rycka in vid arbetstoppar, semestrar och sjukfrånvaro ökar arbetsbelastningen för de ordinarie medarbetarna. Mer stress och mindre tid för eftertanke ökar risken för bristande vårdbeslut. Redan innan pandemin pekade prognoserna på att rekryteringsbehoven till vården var mycket stora. Specialistsjuksköterskor tillhör de utbildningsgrupper som enligt beräkningar kommer att efterfrågas mest år 2035.

Det är i slutändan patientens rätt till en god och säker vård som är det viktigaste. Kompetensföretagens medlemsföretag är en viktig del av försörjningen till vården. Vi är en strategisk HR-partner som skapar hållbara kompetensförsörjningslösningar där de saknas, och vi kan bistå bättre om samarbetet med regionerna blir tätare och utan hinder som karens och viten.

Eva Domanders, ordförande Kompetensföretagen

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen

Läs artikeln på dagens medicin.se