Hoppa till innehåll

Vi är eniga med Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg inom SKL, om att det stora bekymret i vården är bristen på kompetens och konsekvenserna detta får för patienterna. Men vi håller inte med om vad grundproblemet är och vad som krävs för att komma till rätta med det. Att minska antalet inhyrda medarbetare är knappast lösningen, varken för patienterna eller för regionernas ordinarie medarbetare.

Genom att minska antalet inhyrda medarbetare i vården vill Fredrik Lennartsson skapa bättre kvalitet, högre patientsäkerhet och mer trygghet för patienterna. Men vårdens utmaningar kan inte lösas genom att förhindra viktig förstärkning. Istället måste politiker och tjänstemän ta tag i de brister som finns inom regionernas organisation och ledning.

Tyvärr ser vi inga tecken på att det finns intresse att göra detta från SKL eller ansvariga politiker och tjänstemän. Istället lägger de skattepengar på att svartmåla medarbetare som väljer att jobba som inhyrda. I Uppsala, Gävleborg och Norrbotten har regionerna satsat på annonser och reklamkampanjer som pekar ut inhyrda medarbetare som problem. Tonläget är så högt att de som idag är inhyrda känner sig kränkta .Läkarna Hans Rutberg, Marion Lindh och Rurik Löfmark påpekar att forskning visar att det är bättre för patienterna att träffa sin ordinarie läkare än en hyrläkare. Men i verkligheten är det sällan valet. Inhyrd personal täcker upp vakanser och erbjuder vård på tider och platser där det är svårt för regionerna att själva bemanna. Regionerna har också ofta svårt att behålla och locka till sig nya medarbetare. Många uppfattar dem inte som tillräckligt attraktiva arbetsgivare. Förutom lönekrav har medarbetare idag krav på flexibla arbetsformer. I Kompetensföretagens konsultundersökning är det vanligaste svaret på varför man arbetar som inhyrd personal att ”jag kan välja tid och arbetsplats” följt av ”jag vill ibland ha ledigt i längre perioder”, på tredje plats kommer ”jag vill ha högre lön eller andra förmåner”. Det är något som regionerna inte erbjuder idag.

Vårdens utmaningar kan inte lösas genom att förhindra viktig förstärkning

Det är när vi samarbetar som det kan bli ordning och reda i vården

Att kostnader ökar beror inte på att den inhyrda personalen är dyr utan på regionernas bristande organisation och ledning. Flera regioner saknar rutiner för att få tillräckligt bra avtal och konkurrerar med varandra på ett sätt som driver upp kostnaderna. Självklart är det bäst för patienterna att träffa samma läkare när de behöver vård. Men Hans Rutberg, Marion Lindh och Rurik Löfmark bortser från att det råder brist på kompetens inom vården. Andelen patienter som uppger att de får träffa samma läkare vid läkarbesök är låg i hela landet. Mindre än hälften av patienterna får träffa samma läkare, oavsett om det finns många eller ett få inhyrda läkare i regionen. Uppgifterna kommer från SKL:s patientenkät. Bristen på kompetens och mängden vakanser gör att även regionernas direktanställda läkare måste byta arbetsplats för att täcka upp luckor. Det bidrar till att patienterna får träffa olika läkare.

SKL vill skapa en tryggare vård för patienterna. Men det görs inte genom att bannlysa de inhyrda medarbetare som är på plats när det saknas fast personal på vårdcentraler och sjukhus. Det görs genom ansvarsfulla upphandlingar och genom att anlita kompetensföretag med kollektivavtal som kan få ordning på den långsiktiga, strategiska planeringen när det gäller kompetens och rekrytering i regionerna.

Bristen på kompetens kommer inte att lösas inom de närmaste åren. Behovet av inhyrd personal kommer att finnas kvar. SKL borde se bemanningsföretag som en del av lösningen. Det är när vi samarbetar som det kan bli ordning och reda i vården.

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen
Eva Domanders, styrelseordförande Kompetensföretagen

Läs debattrepliken på sydsvenskan.se