Hoppa till innehåll

En inhyrd läkare träffar i snitt två till tre gånger fler patienter än läkare som är anställda av regionen eftersom de alltid är på plats för att ge vård. Inhyrda medarbetare gör därför vården säkrare och mer tillgänglig

Kostnaderna för inhyrda medarbetare i vården debatteras och kritiseras. Beslutsfattare och makthavare har höjt sina röster i frågan och krävt att vården ska bli ”oberoende” av inhyrda medarbetare. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har från och med årsskiftet 2019 satt ett mål om vad ”oberoende” av hyrläkare innebär. SKL har beslutat att högst 2 procent av de totala lönekostnaderna får gå till inhyrning av vårdpersonal. Problemet är att det är ett mål som inte går att förvandla till verklighet. SKL har inte tagit hänsyn till att en vård som är ”oberoende” av hyrpersonal blir både dyrare och sämre för patienterna. Skåne har idag landets lägsta andel hyrkostnader och ligger på just det mål som SKL har satt upp på 2 procent. Skåne är den enda av landets 21 regioner som klarar SKL:s mål.

Men Skåne ska enligt de politiker som styr regionen också klara av att höja vårdens kvalitet och människors möjlighet att ta del av den, samtidigt som kostnaderna ska hållas nere och befolkningen ökar. För att allt detta ska fungera och andelen inhyrd personal bara ska uppgå till 2 procent krävs att regionen har tillgång till en stor mängd vikarier som Region Skåne kan kalla in på egen hand. Kruxet är att det idag inte finns någon arbetslöshet inom de vårdyrken som behövs. Att driva egna pooler med vikarier medför högre kostnader och mindre möjlighet att få rätt person på rätt plats än vad kompetensföretagen kan ge. Det visar erfarenheter från tidigare försök och är också anledningen till att bemanningsföretag vuxit fram och tagit över hanteringen av vikarier.

En inhyrd läkare träffar i snitt två till tre gånger fler patienter än läkare som är anställda av regionen eftersom de alltid är på plats för att ge vård. Det visar både siffror från OECD och undersökningar som Kompetensföretagen har gjort. Inhyrd personal vabbar inte, är inte på semester eller på utbildning, något som bidrar till den kostnadseffektiva lösning som bemanningsföretag erbjuder.

Ett annat argument som ofta framförs mot att ha inhyrd personal i vården är att de är en fara för patientsäkerheten. Men det finns inget samband mellan brister i patientsäkerhet, kontinuitet och inhyrning. Däremot är obemannade tjänster inom vården ett problem för patientsäkerheten, enligt en rapport från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, från 2017. För patienterna är det alltid bättre att träffa en inhyrd läkare än ingen alls. Dessutom är det viktigt att de som arbetar inom vården inte är sönderstressade eller utmattade. Därför behöver vården ha reserver och specialister som kan kallas in med kort varsel. I detta sammanhang spelar inhyrd personal en avgörande roll.

Att ha ett stort antal regionanställda vikarier är både dyrt och ineffektivt – och i verkligheten omöjligt, när det är så stor brist på utbildad personal som idag. Att hitta specialister när de behövs, till en lägre kostnad än vad regionerna själva kan göra, och att överhuvudtaget få tag på vårdpersonal med de kunskaper som krävs, är kompetens- och bemanningsföretagens specialitet.

Inhyrda medarbetare gör vården säkrare och mer tillgänglig.

Vi hoppas att de politiker som styr Region Skåne vågar vara modiga och tänka större än 2 procent. Det krävs om de vill ha en fungerande vård. Valet står mellan ideologiskt satta krav när det gäller andelen anställda genom bemanningsföretag, och pragmatiska lösningar för att uppnå både patientsäkerhet och effektivitet.

Sett från såväl patienternas som skattebetalarnas perspektiv måste det vara orimligt att styra mot mål som varken gör vården bättre eller billigare.

Vi som representerar auktoriserade kompetensföretag vill vara en långsiktig strategisk partner till sjukvården. Många av de problemområden som vården har idag är områden som kompetensbranschen är experter inom. Det handlar till exempel om långsiktig, strategisk planering av vilken sorts medarbetare som behövs, rekrytering, smartare och flexiblare schemaläggning samt större lyhördhet när det gäller medarbetarnas behov. Tillsammans med SKL och regionerna kan vi även ta fram vassa, relevanta upphandlingar, anpassade till olika regioners behov. Det är först när vi alla samarbetar som det kan bli ordning och reda i vården.

Eva Domanders, styrelseordförande Kompetensföretagen
Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen

Läs debattartikeln på sydsvenskan.se