Information ang: Dom i mål om mervärdesskatt på uthyrning av sjukvårdspersonal

Domen i målet mervärdesskatt på uthyrning av sjukvårdspersonal har nu kommit. Domen är tydlig:  Bemanningsföretagets uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt.

Enligt mervärdesskattelagen är sjukvårdstjänster undantagna från skatteplikt idag. I en ansökan om förhandsbesked har ett bemanningsföretag ställt frågan om undantaget gäller när företaget hyr ut vårdpersonal.

Högsta förvaltningsdomstolen har hämtat vägledning för tolkningen av sjukvårdsundantaget från mervärdesskattedirektivet och från EU-domstolens praxis. Enligt direktivet ska medlemsstaterna undanta vissa verksamheter från skatteplikt av hänsyn till allmänintresset, där ingår bland andra vård, omsorg och undervisning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att man, på grund av denna praxis, kan dra slutsatsen att en uthyrningstjänst inte anses som sådan sjukhusvård, sjukvård eller sjukvårdande behandling som kan undantas, oavsett vem som är säljare respektive köpare av uthyrningstjänsten. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar också att det saknar betydelse vad den uthyrda personalen utför för arbete.

Det betyder att bemanningsföretagets uthyrning av vårdpersonal inte är undantagen skatteplikt.

Kompetensföretagen kommer inom kort att samtala med Skatteverket för att söka få till stånd en tydlig tolkning och rättsläge utifrån domen. Kompetensföretagen råder medlemsföretagen att redan nu ta kontakt med revisor/ekonomi-/faktureringsansvariga för att hantera kommande faktureringar.

Här finns domen: Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt