Hoppa till innehåll

Vårdkarens – Kompetens­företagen efterfrågar mer konstruktiva lösningar

Viktigt med översyn av karensregler för inhyrning av vårdpersonal

En förutsättning för att avtal inom offentlig upphandling ska fungera med kvalitet, kostnadseffektivitet och leverans­säkerhet är att avtalsvillkoren diskuteras mellan de upphandlande parterna. Ett av de villkor som är i trängande behov av diskussion är karenstidsregler. Dessa medför att arbetstagare som tar anställning i ett privat vård­företag eller ett privat bemannings- eller kompetens­företag som levererar vårdtjänster inte kan jobba inom hela ”sin” region på 6–12 månader. Regionerna menar att villkoren för vårdkarens har införts för att minska risken att förlora medarbetare och få högre lönekostnader.  Men en annan sida av myntet är att karenstidsreglerna inverkar negativt på vårdyrkenas attraktivitet och regionernas arbetsmarknader. Vårdpersonalens möjligheter till att fritt välja arbetsgivare och företagens möjlighet att leverera efterfrågade tjänster leder i förlängningen till brister i vårdkvaliteten. 

Med mer dialog och samarbete, utan karensregler, kan detta motverkas.  

Det finns dessutom tveksamheter kring karenstidens förenlighet med upphandlings- och arbetsrätten. Därför har advokatbyrån Moll Wendén enligt uppdrag utrett frågan. Deras promemoria pekar på ett par problem: 

  • Karenstidsvillkor kan strida mot de grundläggande principerna om offentlig upphandling  
  • Karenstidsvillkor framstår som ett dolt anställningsvillkor som har likheter med såväl konkurrensklausuler som värvningsklausuler, och därmed kan få samma effekt som värvningsklausuler. 
  • Karenstidsvillkor strider mot EU-primärrättens bestämmelser om etableringsfrihet, fri rörlighet för arbetstagare och fri rörlighet för tjänster  

Vårdkarens riskerar även att strida mot diskrimineringsrätten, då den slår hårt mot de kvinnodominerade yrkena sjuksköterskor och vårdbiträden.  

Konstruktiva lösningar

Vi har förståelse för att det finns en stor press på regionerna att rekrytera och behålla personal. Men vi är säkra på att det finns mer konstruktiva lösningar än de som nu ligger för handen.