Hoppa till innehåll
Välj kapitel

01
Kompetensbranschen skapar förutsättningarna

Det råder ingen tvekan om att kompetensbristen i norra Sverige är stor och kommer att öka. I denna rapport har såväl industriföretag som våra medlemsföretag inom rekrytering, bemanning och omställning vittnat om utmaningarna näringslivet och välfärden står inför.

Men fram tonar också en bild av att kompetensbranschens företag erbjuder en trygg, flexibel och kostnadseffektiv lösning på rekryteringspusslet. De gör den gröna omställningen möjlig genom att framtidssäkra kompetensförsörjningen. Det handlar om specialister och avancerade tjänster inom en mängd branscher, inte minst industrin och den gröna omställningen.

Trots detta är vår bransch ofta ifrågasatt och misstänkliggjord. Den är hårt reglerad. Ett aktuellt exempel är den nya 24-månadersregeln i uthyrningslagen som försvårar och fördyrar inhyrning av personal. Regler som lönegolvet för arbetskraft från utlandet blir också förödande för de verksamheter som har svårt att hitta rätt kompetens i Sverige.

Synen på branschen måste därför ändras. Den svenska bemanningsmodellen innebär trygga anställningsförhållanden där alla anställda omfattas av kollektivavtal.

Under det senaste året arbetade över 180 000 personer i kompetensbranschen. Många får sitt första jobb inom bemanning. Det blir steget in på arbetsmarknaden för unga, utrikesfödda och arbetssökande.

Förra året omsatte branschen 88 miljarder kronor. Bidraget till samhället i form av skatteintäkter var 40 miljarder kronor.

02
Våra förslag för en bättre kompetensförsörjning

Under de närmaste åren skapas 50 000 nya jobb i norra Sverige. Arbetsmarknaden går för högtryck. Samtidigt är över 300 000 personer arbetssökande i Svealand och Götaland. Så kan vi inte ha det. Hur kan det vara lättare för ett företag i Luleå att rekrytera medarbetare från Ljubljana än Landskrona?

Utifrån intervjuerna i rapporten har vi tagit fram en förändringsagenda. Förslagen rör både attitydförändringar och konkreta förslag till landets politiker.

1.
Förändra bilden av Norrbotten och Västerbotten

Flera av dem vi har intervjuat återkommer till den negativa inställningen och fördomarna många i södra Sverige har av livet i norr. Företagen tar sitt ansvar genom satsningar på det lokala kulturlivet och kampanjer som Adeccos ”Välkommen till Norrland” med positiva berättelser. Men fler aktörer måste dra sitt stå till stacken för att förändra bilden.

2.
Tuffare krav på att arbetssökande ska flytta till jobben

Arbetslösas rörlighet inom landet måste öka. En arbetssökande person i södra Sverige måste vara beredd att flytta dit jobben finns. Detta sker dock inte i tillräckligt hög utsträckning. Arbetsförmedlingen måste ställa tuffare krav och se till att arbetssökande vidgar sitt geografiska sökområde eller dra in arbetslöshetsersättningen.

3.
Bostadsmarknaden måste bli mer flexibel och möta arbetsmarknadens behov

Sverige har bland Europas högsta flyttskatter, vilket skapar ett hinder för den geografiska rörligheten. Genom att generellt ta bort eller sänka stämpelskatten och reavinstskatten för personer som flyttar skulle flyttviljan öka. En trögrörlig bostadsmarknad hämmar flyttbenägna personer till att ta chanserna där de uppenbarar sig. Utan en fungerande bostadsmarknad blir en fungerande arbetsmarknad omöjlig.

4.
Yrkesutbildningar som svarar mot näringslivets behov

En stor del av yrkesutbildningen i Sverige är riktad mot behoven inom skola, vård och omsorg. För att komma tillrätta med kompetensbristen inom den gröna omställningen krävs att utbyggnaden av yrkesvux fortsätter med inriktning mot näringslivets kompetensbehov. Även utbyggnaden av yrkeshögskolan bör fortsätta.

5.
Arbetskraftsinvandring är nödvändig, slopa lönegolvet

Inte bara den geografiska rörligheten inom landet måste öka, vi behöver också kompetens från utlandet. Företagen vittnar om att problemen att rekrytera inom Sverige är så allvarliga att behovet av arbetskraft från tredje land är stort. Lönegolvet för arbetskraftsinvandringen skapar därför nya och onödiga hinder för den gröna omställningen.

6.
Återinför flyttbidraget, öka avdragsmöjligheterna och utöka resebidraget

Det finns personer som på grund av svag ekonomisk ställning inte har möjlighet att flytta för att öka sina jobbchanser. Ett återinfört flyttbidrag skulle öka flyttbenägenheten, visar en undersökning från gruvbolaget LKAB. Den avdragsmöjlighet som redan finns vid flytt bör även kunna utökas till kostnader för exempel dubbel bosättning och hemresor. Även de resebidrag som Arbetsförmedlingen betalar ut för anställningsintervjuer bör utökas. Enligt regelverket är ett krav för resebidraget att individen inte kan få jobb på hemorten.

7.
Se bortom ytan, rekrytera efter potential och utan fördomar

Fördomsfri rekrytering innebär att man ser kompetens, potential och framtida arbetsprestation i stället för yttre faktorer som ålder, kön och etnicitet. Det öppnar en större pool av potentiella kandidater och skapar en hållbar kompetensförsörjning som bättre tar tillvara på den kompetens som redan finns på arbetsmarknaden.

8.
Fler deltagare i Arbetsförmedlingens matchning och arbetsmarknadsutbildningar

De fristående leverantörerna av matchning håller höga resultat och ser till att arbetssökande kommer ut i jobb. Arbetsmarknadsutbildningen är en snabb väg ut på arbetsmarknaden genom en kort yrkesutbildning. Antalet deltagare i dessa insatser måste öka för att fler långtidsarbetslösa ska komma i arbete.

9.
Gör fly-in fly-out till en vinstaffär i norr

Många kommuner i norra Sverige upplever ett problem med personer som arbetar under en kortare tid på orten, men inte bosätter sig där. De kostar i form av samhällsservice, men bidrar inte med skatteintäkter. Ett sätt att göra även så kallad fly-in fly-out till en vinstaffär för dessa kommuner är att finna sätt att kompensera kommunerna för uteblivna skatteintäkter. Vissa kommuner uppger att 10-15% av arbetskraften i kommunen är fly-in fly-out och bör rimligtvis ersättas på något sätt för uteblivna skatteintäkter.

10.
I kompetensbranschen finns lösningarna, därför behövs färre hinder

Vår rapport visar att företagen som arbetar med rekrytering, bemanning och rekrytering leder arbetet med att lösa kompetensbristen i norr. En rad komplicerade och onödiga särregleringar på såväl nationell som EU-nivå skapar dock hinder. Ett sådant exempel är 24-månadersregeln i uthyrningslagen. Ett annat är definitionen av branschen som ”atypisk”, trots att fast anställning, kollektivavtal och garantilön är grunden för den svenska bemanningsmodellen.