Avtalsförsäkringar och ITP

Avtalsförsäkringar och ITP – vad gäller? En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestämts i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsmarknadens parter. En arbetsgivare som blir bunden av kollektivavtal ska göra en försäkringsanmälan till Fora respektive Collectum.

Det finns olika försäkringar beroende på vilket avtal som är aktuellt. Enligt kollektivavtalen ska försäkringar för företagets anställda tecknas hos FORA (för arbetare) och hos Alecta via Collectum (för tjänstemän). Företaget ska snarast göra anmälan till de berörda försäkringsbolagen.

Försäkringspaketet på arbetarområdet består av sex olika försäkringar och måste tecknas i sin helhet. Kostnaderna för försäkringarna beräknas för närvarande till ca 4,6 % av bruttolönen (avser lön intill 7,5 inkomstbasbelopp).

Om anmälan dröjer kommer retroaktiv debitering att ske.

Har du frågor angående avtalsförsäkringar och ITP, kontakta avtalat.se fd Finfa eller på telefon 08-455 38 00.

Röda frågetecken syns tydligt bland svarta frågetecken

Kontakter

FORA (kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden.)

Collectum (ITP för tjänstemän)

Avtalat Avtalat (Svenskt Näringslivs arbetsgivarservice, fd Finfa)

Försäkringar på tjänstemannaområdet

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
Medlemskap i Kompetens­företagen medför skyldighet att teckna tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän. TGL tecknas i Folksam,  Länsförsäkringar, SEB Trygg Liv, Skandia Liv, Bliwa, Movestic eller Solidat. I Alecta (via Collectum), SEB Pension och Försäkring kan TGL dock inte tecknas utan att företaget samtidigt tecknar ITP.

Omställningsavtal för tjänstemän
Medlemskapet medför även skyldighet att genom Fora teckna omställnings­avtalet för samtliga tjänstemän. Omställnings­avtalet innehåller bland annat regler om avgångsersättning (AGE) och omställningsstöd till dem som söker nytt arbete. Den nuvarande avgiften för medlemmar i Svenskt Näringsliv är 0,30 % av lönesumman för tjänstemän.

När företag blir bundet av kollektivavtal medför detta även skyldighet att teckna:

Tilläggspension för tjänstemän (ITP)
Medlem har skyldighet att teckna ITP genom Collectum, telefon 08-508 981 00.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
Medlem har skyldighet att teckna TFA. TFA måste alltid tecknas för samtliga anställda.

Observera att TFA-försäkringen omfattar samtliga anställda. För arbetare ingår TFA i ett odelbart försäkringspaket som tecknas i Fora. Medlem som är bunden av avtal för tjänstemän är därför skyldig teckna samtliga försäkringar för arbetare i Fora. Medlem som är bunden av avtal för arbetare är skyldig att teckna TFA även för tjänstemännen. Motsvarande gäller om TFA tecknas frivilligt.

Försäkringar på arbetarområdet

Försäkringspaketet på arbetarområdet består av sex olika försäkringar och måste tecknas i sin helhet. Kostnaderna för försäkringarna beräknas för närvarande till ca 4,6 % av bruttolönen (avser lön intill 7,5 inkomstbasbelopp).

AFA-försäkringarna är:
• Tjänstegruppliv (TGL),
• Föräldrapenningtillägg (FTP)
• Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
• Avtalspension SAF-LO
• Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
• Omställningsförsäkring

Samtliga avtalsenliga försäkringar på arbetarområdet tecknas genom Fora. Observera att TFA-försäkringen omfattar samtliga anställda.

Observera att TFA-försäkringen omfattar samtliga anställda. Skulle företaget vid senare tidpunkt bli bundet av kollektivavtal för arbetare, blir företaget skyldig att för dem teckna ovanstående AFA-försäkringar samt TFA-försäkring för tjänstemän. Om kollektivavtal slutes för tjänstemän vid företaget så föreligger skyldighet att teckna ovan angivna försäkringar för arbetare. Motsvarande gäller om TFA tecknas frivilligt.