Hoppa till innehåll

Anvisningar för anmälan om brott mot Kompetens­företagens auktorisation

Tänk på följande när du fyller i anmälan om brott mot auktorisationen.

Företaget som anmälan avser:

Det måste tydligt framgå vilket företag anmälan avser, ange därför såväl företagets namn som organisationsnummer. Företaget måste kunna särskiljas från konkurrenter med liknande namn och från bolag inom samma företagsgrupp. Notera också att prövning förutsätter att företaget är auktoriserad medlem i Kompetensföretagen.

Villkor/regel som företaget brutit emot:

Auktorisationsnämnden prövar endast frågor som rör brott mot villkoren för Kompetensföretagens auktorisation. Därför måste det tydligt framgå vilket auktorisationsvillkor företaget brutit mot.

Händelse som utgör brott mot auktorisationen:

Redovisa den eller de händelser som utgör brott mot auktorisationens villkor, ange även datum för det inträffade.

Notera att Bemanningsföretagen inte har förutsättningar att utreda generella anklagelser om tvivelaktigt beteende.

Redogörelse för på viket sätt händelsen utgör brott

Förklara på vilket sätt det inträffade utgör ett brott mot villkoren för auktorisation.

Dokumentation som styrker anmälan:

Bifoga de eventuella handlingar som styrker den eller de händelser som utgör brott mot Kompetensföretagens auktorisation. Använder du det elektroniska formuläret ber vi dig skicka dokumentationen per e-post till patrik.eidfelt@kompetensforetagen.se

Uppgifter om anmälaren:

För att kunna utreda anmälan behöver kansliet dels kunna låta det anmälda företaget bemöta de anförda uppgifterna (svaromål), dels även kunna kontakta dig för kompletterande uppgifter. Ange därför ditt namn samt kontaktuppgifter där vi kan nå dig. Din relation till anmält företag måste också anges (anställningsförhållande ska alltid styrkas med anställningsavtal).

Observera att en anonym anmälan endast behandlas som en indikation på möjlig överträdelse och kan tillmätas betydelse först om andra verifierbara uppgifter om samma företag skulle framkomma.