§3 Medlemskapets omfattning

Enligt styrelsens och auktorisationsnämndens tillämpning av stadgarnas regler om medlemskapets omfattning ska samtliga bolag i en koncern anslutas om de bedriver verksamhet inom Kompetensföretagens områden. Dessa inbegriper (personal)entreprenad, jobbförmedling, omställning, personaluthyrning och rekrytering. Undantag medges endast vid synnerliga skäl.

Läs mer om §3

Synnerliga skäl har ansetts föreligga exempelvis när: verksamheten inte bedrivs i svensk juridisk person eller i Sverige, verksamheten inte har utövats inom bemanningsområdet sedan minst 12 månader, eller verksamheten inom bemanningsområdet är mycket begränsad med hänsyn till företagets övriga verksamhet. Observera dock att om alla bolag marknadsförs under samma namn talar det mot att synnerliga skäl ska anses föreligga.

Utgångspunkt för koncern eller företagsgrupp är stadgarnas skrivning om dominerande inflytande, vilket alltså kan fungerar i flera riktningar, speglas i styrelsesammansättningar, lokaler, marknadsföring eller bruk av andra gemensamma resurser.

Denna ordning, som följer av styrelsens tolkning och/eller auktorisationsnämnden praxis, har flera skäl men följer framförallt av de praktiska problem som uppstått när auktorisation blivit obligatoriskt för medlemskap i förbundet. Främst bland dessa skäl är följande: behovet att kunna göra en fullvärdig granskning av hela bemanningsverksamheten i koncernen, behovet att kunna skydda auktorisationens värde mot urholkning, behovet att undvika free-rider fenomen, och behovet att kunna inhämta/använda tillförlitliga statistikuppgifter så representationen förblir korrekt. Vidare måste Kompetensföretagen bereda tillträde till auktorisationen på lika, rimliga och icke-diskriminerande villkor för att inte handla i strid med konkurrensrätten, alltså behandla lika fall lika.

Kompetensföretagen har givetvis inga synpunkter på verksamhetens organisation eller inriktning, ej eller på eventuella medlemskap i andra organisationer. Många av förbundets medlemmar bedriver annat än bemanningsverksamhet och är även medlemmar i andra intresseorganisationer. Vad gäller auktorisationsvillkoret som rör bundenhet av kollektivavtal förutsätter det att kollektivavtal finns för det aktuella verksamhetsområdet.