Steg 4: Beslut

Auktorisationsnämnden går igenom varje företags ansökan om auktorisation. Nämnden lämnar därefter rekommendation för beslut till Kompetens­företagens styrelse.

Beslutsunderlag

Auktorisationssamordnaren bereder beslutsunderlag till Kompetens­företagens auktorisationsnämnd.

Kompetens­företagens auktorisationsnämnd sammanträder nio gånger per år. Auktorisationsnämnden går igenom varje företags ansökan om auktorisation. Nämnden lämnar därefter rekommendation för beslut till Kompetens­företagens styrelse.

Auktorisationsnämndens rekommendation till styrelsen kan vara att bevilja eller neka auktorisation, att frånta visst företag beviljad auktorisation eller att tilldela ett auktoriserat företag en varning. Det senare sker när en förseelse i förhållande till villkoren för auktorisation inte är så grov att det kan anses befogat att frånta medlemmen auktorisationen. En varning innebär dock att företaget kan bli fråntagen auktorisationen vid en ny förseelse.

Fråntagande sker när ett auktoriserat medlems­företag inte längre uppfyller villkoren för auktorisation. När detta uppmärksammas lyfts företag till nämnden som efter granskning föreslår styrelsen att företag fråntas sin auktorisation.

Vanligaste orsaken till att nämnden föreslår sådant fråntagande är att företaget inte ansökt om årlig granskning, något som ju också är ett villkor för auktorisation. Det är medlems­företagets ansvar att ansöka om den årliga granskningen, även om kansliet givetvis i god tid meddelar när det är dags att lämna in ansökan. Även påminnelse om detta skickas till företaget.

Bordläggning av ansökan

Auktorisationsnämnden kan också bordlägga en ansökan om uppgifter saknas/företaget inte har styrkt att samtliga villkor för auktorisation är uppfyllda. Endast när villkoret avseende kollektivavtalsbundenhet inte är uppfyllt brukar nämnden rekommendera att auktorisation beviljas men då under förutsättning att inkoppling på kollektivavtal sker. Detta är alltså en rekommendation om villkorat beslut som måste uppfyllas inom rimlig tid. Om så inte sker blir fråntagande och uteslutning aktuellt.

Styrelsen beslutar

Kompetens­företagens styrelse tar det slutliga beslutet om auktorisation och följer vanligtvis auktorisationsnämndens rekommendationer. Har styrelsen en avvikande mening går ärendet tillbaka till auktorisationsnämnden. Om beslutet att bevilja auktorisation är villkorat av att inkoppling på kollektivavtal ska ske, noteras detta och följs upp av kansliet.

Nästa steg

Vid frågor skicka ett mejl till oss.