Steg 3: Granskning

När ansökan är komplett granskar auktorisationssamordnaren inkomna ansökningar.

Granskning inför auktorisationen

Auktorisationssamordnaren granskar ansökningarna när de kommer in. När ansökan är komplett görs följande kontroller:

Kontroll av bolagsform – verksamheten måste drivas i juridisk person (enskild firma godtas ej)

 • Att företaget utövat bemanningsverksamhet i minst 12 månader
 • Kontroller i årsredovisningen:
  – Företagets omsättning, personalkostnad, antal anställda samt lönekostnader
  – Revisionsberättelsen, kontroller om anmärkningar finns
  – Kontroll att aktiekapitalet är intakt
 • I Creditsafe kontrolleras:
  – Behörig firmatecknare
  – Kreditvärdighet
  – Eventuella skulder
  – Bransch och verksamhetsområde
  – Styrelseledamöters bolagsengagemang (vid fler än ett engagemang)
  – Eventuell koncerntillhörighet
 • Eventuell kontroll av hur företaget säkerställer seriositeten hos underleverantörer och andra samarbetspartners. Enligt villkoren för auktorisation ska företaget säkerställa att underleverantör är momsregistrerad, erlägger skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring och är bunden av kollektivavtal för anställd personal när detta är relevant.
  Detta krav har operationaliserats på två sätt:
  – Dels inhämtas en skriftlig försäkran från medlemmen (lämnas i ansökningsblanketten när auktorisation söks).
  – Dels tillämpas gränsvärden där företagets personalkostnader jämförs med dess omsättning (uppgifterna hämtas från aktuellt årsbokslut). Är personalkostnaderna lägre än 60 procent av omsättningen söks en förklaring, vilken utöver bruk av underleverantörer även kan ligga i att företaget bedriver rekrytering, omställning eller annan verksamhet som inte ens är bemanningsrelaterad (försäljning, produktion etc.). Använder företaget underleverantörer ska det lämna en redogörelse för hur seriositeten hos dessa kontrolleras. Gränsvärdet för omställnings­företag är 30 procent personalkostnader i förhållande till omsättningen. Granskningen är emellertid densamma.Av vikt vid efterlevnadsgranskning är alltså att medlemmen kan påvisa egen kontroll av sina samarbetspartners.Utöver kontroll när gränsvärden underskrids görs också stickprov vid behov. Företagen får i alla dessa fall skicka in kompletterande uppgifter.
 • FORAs register ESA – Kontroll att företaget tecknat försäkringar
 • Collectum – Kontroll att företaget tecknat ITP
 • Kontroller av kollektivavtalsbundenhet – Granskning av hur företaget redovisat arbetare, resp. tjänstemän, och därmed har korrekt kollektivavtal
 • Deltagande i auktorisations­utbildningen – Enligt villkoren för auktorisation ska minst en person i ledande ställning ha genomgått Kompetens­företagens särskilda auktorisations­utbildning. Om personen slutar ska ny person i företaget genomgå utbildningen.
 • Betalning av medlems­avgiften
 • Redovisning av bruttolön till Svenskt Näringslivs och Kompetens­företagens medlemsregister i Tellus (jämförs med årsredovisningen), Tellus är en implementering av Microsofts CRM-system.

Nästa steg

Vid frågor skicka ett mejl till oss.