Kompetens­företagens remissvar till ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar” – utkast till lagrådsremiss

Kompetensföretagen har idag överlämnat ett remissvar till utkastet till lagrådsremiss ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”. I utkastet föreslås att det i mål om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet ska införas dels ett skyndsamhetskrav, dels preklusionsfrister i både förvaltningsrätten och kammarrätten. Ett skyndsamhetskrav föreslås även i mål om utlämnande av kontrakt enligt upphandlingslagstiftningen.

Kompetensföretagen välkomnar förslagen som syftar till att effektivisera handläggningen i domstolarna. När det gäller den enskilda frågan om att införa ett skyndsamhetskrav ser branschen att Överprövningsutredningens förslag om maximalt tre månaders prövningstid i förvaltningsrätten är att föredra framför ett skyndsamhetskrav. En sådan frist hade skapat effektivitet i hela processen för de inblandade parterna i överprövningsmål.

Själva intentionen med skyndsamhetskrav är god på ett generellt plan. Den offentliga marknaden gynnas av att överprövningsmålen hanteras skyndsamt och därför är vi positiva till förslaget. Redan idag ska upphandlingsmål ges förtur i domstolarna och vi menar därför att förslaget inte kommer att få någon betydelse i praktiken.

När det gäller överprövningar är det inte mängden som är det främsta problemet, snarare de långa handläggningstiderna, varför fokus bör flyttas dit. Långa handläggningstider skapar problem både för upphandlande myndigheter/enheter och för leverantörer. När förutsebarheten brister blir det svårt att planera sin verksamhet

Därutöver ansluter Kompetensföretagen sig till förslagen som återfinns i utkastet till lagrådsremissen, men med reservationer. Läs hela remissvaret här.