Information om hantering kring coronavirus gällande kompetens­företag

Regler gällande ansvar för skyddsutrustning i vården

Arbetsmiljöansvaret i vården är gemensamt. Det betyder att det är arbetsgivaren som säkerställer att medarbetaren har tillgång till skyddsutrustning. Kunden ser till att den används och att den används på rätt sätt. Arbetsgivaren gör en riskbedömning och följer upp den samt ser till att rutiner som är på plats följs. Likabehandlingsprincipen gäller och skyddsutrustning ska användas av alla, oavsett anställningsform.

Ytterst är det avtalsinnehållet som styr vem som ansvarar för att skyddsutrustning. Alla medlemsföretag i Kompetensföretagen ska minst följa ABPU 10 punkt 6.1. Den anger ”Det åligger kunden att tillhandahålla skyddsutrustning om inte annat särskilt avtalats.” Det kan även finnas krav i en upphandling som anger vem som har ansvaret.

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att Sverige befinner sig i en extraordinär situation där problemet är att det inte finns någon skyddsutrustning över huvud taget och där alla ordinarie vägar är satta ur spel.

Om du har ytterligare frågor, tveka inte att ringa till jouren på telefonnummer 08-762 69 90. Läget är svårt och bedömningar behöver göras i de enskilda fallen.


 

Regler gällande uppsägning av avtal

Om kund vill häva avtalet i förväg, oavsett grund,  så kan kunden inte hänvisa till ABPU 14.1. Befintliga avtal gäller.

Coronaviruset har fått  en sådan utbredning i Sverige att myndigheterna vidtagit åtgärder för att begränsa smittspridningen.

  • Distansarbete rekommenderas för de arbetstagare som har möjlighet.
  • Vidare rekommenderas att arbetstagare inte går till arbetet med lindriga förkylningssymptom och särskilt att riskgrupper och äldre ska begränsa den typ av sociala kontakter där smittspridning kan förekomma till ett minimum.
  • Uppvisar ett barn lindriga förkylningssymptom ombeds vårdnadshavaren att hålla barnet borta från förskolan / skolan till dess att symptomen är borta.

Sammanfattningsvis innebär dessa rekommendationer att personalfrånvaron är högre i Sverige än normalt. Detta är dock frågan om personalminskningar som sker på delvis frivillig basis och där andra medarbetare bör kunna fullgöra frånvarande personals uppgifter i många fall.

Om en behörig svensk myndighet skulle fatta ett beslut som innebär att på grund av risk för Coronasmitta så får arbetstagare inte gå till en arbetsplats, eller att det omöjliggörs av en serie bindande beslut (dvs. ej enbart rekommendationer) och ABPU-10 gäller för någon eller några uthyrda personer som utför uppdrag på den arbetsplatsen, så skulle sannolikt både kunden och leverantören kunna åberopa befrielsegrunden ”svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut”.


Utvecklingen går snabbt och vi kommer att uppdatera hemsidan så snart vi får ny eller annan information.

Så här hanterar du frågor kring coronavirus 

Vill du ha information kring ditt ansvar som arbetsgivare och hantering av coronavirus på arbetsplatsen, vänligen se Almegas informationssida här.