Kompetens­företagens kommentar till utredningen ”Styrning för en mer jämlik vård”

Det är vällovligt att regeringen tar sitt ansvar för den kommande vårdutmaningen genom att tillsätta utredningen om jämlik styrning. Arbetet som expert i utredningen har präglats av konstruktiva diskussioner. Dessvärre är utredningens beskrivning rörande vårdbemanning präglade av en politisk värdegrund där språk, formuleringar och ordval har en negativ inställning till bemanning i allmänhet och vårdbemanning i synnerhet. Detta ger i sin tur upphov till att viktiga frågeställningar inte utforskas och att förslagens genomslagskraft är begränsade. Kompetensföretagen hade önskat en mer saklig och neutral ton. Detta har också redovisats i ett särskilt yttrande.

Kompetensföretag inom vård är en relativt liten bransch, som utgör drygt fem procent av kompetensbranschen som helhet. Branschen är mycket konkurrensutsatt och priserna pressas i upphandlingar. Samtidigt bemannar vi en av samhällets nyckelfunktioner, sjukvården, i ett läge där kompetensbristen är skriande. Våra medarbetare är oftare äldre och mer erfarna, och oftare utlandsfödda, än i resten av vården. Samverkan med vårdgivarna fungerar i regel mycket bra – men på den politiska nivån finns en spridd uppfattning att regioner kan och bör kompetensförsörja sig själva. Denna uppfattning är daterad– nästan ingen del av arbetsmarknaden fungerar så idag.

Kompetensföretagens medlemmar är idag en av de viktigaste kanalerna för att locka medarbetare till vården. Våra kunder, privata och offentliga vårdgivare, väljer oss när vi är det billigare och bättre alternativet inom kompetensförsörjning. Vi har vårdens mest nöjda medarbetare, vi lockar tillbaka medarbetare till vården och attraherar många äldre läkare och sjuksköterskor som vill arbeta efter pensionen. Regionerna kan inte konkurrera med våra verksamheter i att attrahera medarbetare, erbjuda dem flexibla och smarta scheman och samtidigt kunna erbjuda deras tjänster till vården med rimliga kostnader och hög leveranssäkerhet. Hur detta seglat upp som ett av vårdens främsta problem i media och politik är för oss som arbetar i vårdens vardag en gåta.

Vår och våra nöjda kunders verklighetsbild har svårt att sippra upp till det lager av byråkrater och politiker som har begränsad insyn i kompetensförsörjningens vardag. Den vardagen är att vi idag har en extrem kompetensbrist i stora delar av landet, och regionerna har mycket svårt att anpassa sig till en arbetsmarknad där sjuksköterskor och läkare kan välja – och välja bort – regionerna som arbetsgivare. I vår vardag ser vi horribla åtgärder som upp till 18 månaders karenstid för medarbetare som vill gå över till konsultroller. Det är åtgärder som skrämmer bort potentiella medarbetare från regionerna.

Det finns flera förslag i utredningen som regionerna kan arbeta vidare med. Att starta regionala bemanningspooler är inte en sådan – det har misslyckats i flera decennier. Men att utveckla upphandlingarna på olika sätt kan vara det. I detta arbete vill Kompetensföretagen vara en konstruktiv partner, som arbetar vidare med att sprida kunskap om kompetensförsörjning i framtidens vård. Vår förhoppning är att utredningen blir en startpunkt för dialogen om framtidens kompetensförsörjning i vården.

Kompetensföretagens huvudsakliga synpunkter på utredningen kan sammanfattas enligt nedan:

  1. Ideologisk grundsyn: speglas i ideologiskt färgade beskrivningar som utgår från att inhyrning och vårdbemanningsföretag på olika sätt är problematiska, med stora brister i källunderlaget. Uppgifter från enskilda personer utan andra källhänvisningar som understöder uppfattningarna duger inte som underlag för en statlig utredning. Vårdbemanning är inte problemet, vi är en del av lösningen.
  2. Definitionen av kostnader: utredningens kostnadsuträkningar saknar en tydlig definition av vad som avses med kostnader, och vilka kostnader som ingår respektive inte ingår. Detta ger en missvisande bild av kostnadsskillnader mellan inhyrning och direktanställning.
  3. Utveckling av upphandling: här är det mest akuta problemet på dagens marknad bristen på leverantörsdialog och marknadsförståelse, och att auktorisation av seriösa företag inte tillmäts värde vid upphandlingen. Kompetensföretagen har under lång tid arbetat med att försöka stötta regionerna med kunskap för att utveckla upphandlingarna. Det arbetet kommer att fortsätta.

Kompetensföretagen, 1 oktober.